Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Astudio dramor

Gall astudio dramor fod yn opsiwn cyffrous i chi. Ond mae'n gam mawr gyda llawer i feddwl amdano.

Efallai eich bod yn ystyried astudio dramor fel dewis arall i brifysgol yn y DU neu fel rhan o'ch astudiaethau israddedig yma. Gallwn eich helpu i ddechrau ymchwilio a chynllunio eich amser dramor.

Oeddech chi'n gwybod? Aeth tua 24,000 o fyfyrwyr o'r DU dramor i astudio yn 2021-22, fel rhan o'u cwrs gradd yn y DU. (HESA, 2023)

5 rheswm dros astudio dramor

Gall astudio dramor eich helpu yn y dyfodol:

 • Mae cyflogwyr yn ei hoffi – mae cyflogwyr yn arbennig eisiau pobl sydd â phrofiad byd-eang ac sy’n ymwybodol o ddiwylliannau gwahanol. Mae astudio dramor yn ffordd wych o sefyll allan
 • Gallai fod yn rhatach – gyda ffioedd dysgu cynyddol ym mhrifysgolion y DU, efallai na fydd cost astudio dramor yn llawer drutach nag astudio gartref. Mae amrywiaeth eang o gyrsiau ar gael yn Saesneg
 • Dysgu iaith – gall astudio dramor fod yn un o'r ffyrdd gorau o ennill sgiliau iaith gwerthfawr ac agor mwy o ddrysau i ystod eang o swyddi
 • Datblygu eich cryfderau – mae gadael cartref i astudio dramor yn antur ond hefyd yn gam mawr. Gall ymateb i’r her a goresgyn yr holl rwystrau ddatblygu eich sgiliau a’ch gwneud yn berson mwy hyblyg a hyderus
 • Antur, teithio, a phersbectif academaidd newydd – bydd y profiad yn sicr yn antur. Gallech chi gwrdd â ffrindiau a chysylltiadau newydd a newid eich barn am eich syniadau astudio a gyrfa

Rhestr wirio er mwyn astudio dramor

Ymchwiliwch i’ch cwrs

Bydd angen i chi gynllunio'n ofalus iawn:

 • Ymchwiliwch i'ch cwrs - Mae'n bwysig ymchwilio i ba gwrs sydd orau i chi yn union fel y byddech chi'n astudio yn y DU. Gallwch wirio sut mae cymwysterau rhyngwladol yn cymharu â'r rhai yn y DU yn UN ENIC (Saesneg yn unig)
 • Ymchwiliwch i'ch prifysgol
 • Ymchwiliwch i'r wlad - gallai hyn olygu iaith, diwylliant newydd a ffordd o fyw hollol wahanol i'r un yr ydych wedi arfer ag ef
Ariannu eich astudiaethau dramor?

Y ffyrdd mwyaf cyffredin y gallech astudio dramor yw:

 • Drwy leoliad dramor fel rhan o'ch astudiaethau mewn prifysgol neu goleg yn y DU. Gallai'r opsiynau ariannu gynnwys:
  • Cyllid Myfyrwyr Cymru - Os ydych yn astudio y tu allan i'r DU fel rhan o gwrs yr ydych yn ei fynychu mewn prifysgol neu goleg yn y DU, gallwch wneud cais am gyllid llawn
  • Rhaglen Taith - Mae Taith yn rhaglen ddysgu a chyfnewid ryngwladol sy'n agored i fyfyrwyr mewn colegau a phrifysgolion yng Nghymru
  • Cynllun Turing - rhaglen Llywodraeth y DU sy'n cynnig cyllid i alluogi myfyrwyr o'r DU i fyw, gweithio ac astudio dramor
  • Rhaglenni sy'n benodol i'r brifysgol neu'r coleg – gofynnwch i'ch prifysgol neu goleg
 • Trwy gwblhau’r cwrs addysg uwch cyfan dramor. Os byddwch yn dechrau ac yn cwblhau eich cwrs y tu allan i'r DU, ni allwch wneud cais am gyllid gan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd ffioedd dysgu a chostau byw yn amrywio'n fawr rhwng gwledydd a phrifysgolion. Gall cyfanswm y costau fod yn uwch neu'n is na'r costau yn y DU. Gallai'r opsiynau ariannu gynnwys:
  • Gwneud cais am gymorth ariannol i asiantaeth ariannu'r wlad dan sylw
  • Siaradwch â'r brifysgol neu'r coleg y mae gennych ddiddordeb ynddo am unrhyw gyfleoedd ariannu neu ysgoloriaeth a allai fod ar gael
 • Ewch i Your Europe (Saesneg yn unig) a’r UK Council for International Student Affairs (Saesneg yn unig) am fwy o wybodaeth ac opsiynau eraill

Mae angen i chi wirio sut y byddwch yn ariannu cost eich amser dramor yn ofalus iawn.

Fisa? Brechiadau? Archwiliadau Meddygol? Yswiriant?

Yn dibynnu ar ba brifysgol a gwlad y mae gennych ddiddordeb ynddynt, efallai y bydd gofynion eraill cyn y gallwch wneud cais i astudio a byw yn y wlad, fel fisâu, brechiadau neu yswiriant. Gwiriwch yn ofalus gyda'r brifysgol y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Sut i wneud cais

Gwneir pob cais i gyrsiau addysg uwch yn y DU trwy UCAS.

Mae prosesau ymgeisio ar gyfer prifysgolion a cholegau mewn gwledydd eraill yn amrywio'n fawr ac nid ydynt i gyd drwy system ganolog fel UCAS. Er enghraifft, ar gyfer prifysgolion yr Iseldiroedd rydych chi'n gwneud cais yn uniongyrchol i bob prifysgol. Cysylltwch â'r brifysgol y mae gennych ddiddordeb ynddi i gael eu gweithdrefn ymgeisio.


Dechreuwch ymchwilio

(Mae'r mwyafrif o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.