Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Tystysgrif Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer rhaglen hyfforddi Tystysgrif Lefel 6 mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd 2021/22 bellach wedi cau.  Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am raglen 2022/23, neu os hoffech ragor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â ni Timcwricwlwm@gyrfacymru.llyw.cymru

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig cymhwyser achrededig Lefel 6 mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd i gynorthwyo ymarferwyr i ymgorffori Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith (GPhCG) ar draws eu cwricwlwm.

Bydd y Cwricwlwm i Cymru yn cyflwyno sawl newid, ac un ohonynt fydd gweithrediad Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith (GPhCG) fel thema trawsgwricwlaidd.

Bydd angen i leoliadau roi sylw priodol i’r canllawiau statudol ar gyfer GPhCG a sicrhau bod gweithwyr proffesiynol addysg yn gallu gwireddu ac ymgorffori GPhCG ar draws eu cwricwlwm.

Mewn ymateb i hyn, mae Gyrfa Cymru yn cynnig cymhwyster achrededig Lefel 6 mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd i ymarferwyr ledled Cymru; mae’r cymhwyster hwn yn darparu hyfforddiant i gefnogi cynllunio, dylunio ac arwain ar GPhCG. Mae’r ddarpariaeth hon wedi’i ardystio gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Mae’r dystysgrif mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd yn cefnogi Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu a’r Safonau Proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth sy’n cynnwys:

  • Addysgeg – cynllunio rhaglen addysg yrfaoedd sy’n cefnogi pob dysgwr i gyflawni ei ganlyniadau gorau
  • Arweinyddiaeth – mae’r arweinydd gyrfaoedd yn grymuso cydweithwyr i ddatblygu gweledigaeth cyfrannol ar gyfer gwireddu GPhCG yn y Cwricwlwm i Gymru
  • Dysgu Proffesiynol – datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn tanategu ddatblygiad addysg GPhCG
  • Arloesi – sicrhau bod addysg GPhCG yn cael yr effaith fwyaf a gall fod yn flaengar
  • Cydweithio – gall gweithwyr proffesiynol gweithio’n agos gyda ymarferwyr eraill, yn eu hysgolion eu hunain ac mewn ysgolion eraill, i ddatblygu gwybodaeth ac arferion gorau

Sut y cyflawnir y cymhwyster?

Cyflwynir y cymhwyster yn ddigidol dros dri diwrnod ac mae’n cynnwys yr unedau Fframwaith Credydau a Chymwysterau Lefel 6 canlynol:

  • Arwain a rheoli gwaith datblygu gyrfaoedd mewn sefydliad
  • Gwella gwaith datblygu gyrfaoedd mewn yn barhaus mewn sefydliad
  • Cynllunio a dylunio rhaglenni dysgu sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y rheiny sy’n newydd i rôl gyrfaoedd neu sydd eisoes â phrofiad mewn rôl arweinydd gyrfaoedd.

Gweler manylion pellach y tair uned o’r Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygiad Gyrfa Lefel 6 gan y corff dyfarnu Oxford Cambridge and RSA (OCR). (Dolen saesneg)

Adborth o carfannau blaenorol

Mae’r cwrs wedi newid fy meddwl tuag at gynllunio gyrfaoedd yn yr ysgol. Bydd hyn yn sicrhau bod gan bob disgybl yn fy ysgol fynediad i addysg yrfaoedd wedi’i thargedu. Bydd gan bob disgybl lwybr gyrfa clir, a bydd hyn wedi’i ymgorffori yng nghwricwlwm yr ysgol.'

Ysgol Cefn Hengoed

Trwy gymryd rhan yn y cymhwyster hwn, mae ein Harweinydd Gyrfaoedd wedi dylanwadu’n sylweddol ar y modd yr ydym ni(yr ysgol a’i rhanddeiliaid) yn gwerthfawrogi ac yn cynllunio ar gyfer rôl addysg yrfaoedd. Mae ein Harweinydd Gyrfaoedd wedi llwyddo i sicrhau cefnogaeth UDA a’r Corff Llywodraethol ac mae datblygu gyrfaoedd bellach wedi’i ymgorffori ym mhob agwedd allweddol ar ein cynlluniau datblygu blwyddyn a 3 mlynedd.’

Ysgol Nantgwyn

Mae’r rhaglen hyfforddi wedi galluogi fy hyn, ac yn ei dro, fy ysgol i ganolbwyntio’n gliriach ar y cyfraniad gwerthfawr a’r pwysigrwydd sydd gan yrfaoedd mewn ysgolion.'

Ysgol Coedcae