Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Os defnyddiwch chi’r cyfryngau cymdeithasol yn gall, gallech ddod o hyd i swydd. Dyma sut i wneud y gorau o’ch presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ddilyn cyflogwyr sydd o ddiddordeb i chi, i ryngweithio ac i ddod o hyd i wybodaeth am gyfleoedd o ran swyddi. Gallwch gael syniad o’r hyn y mae cwmni’n ei wneud trwy eu proffil Facebook neu Ffrwd Twitter.

Oeddech chi’n gwybod os oes gan ein proffil cyfryngau cymdeithasol luniau, mae pobl 11 gwaith yn fwy tebygol o edrych arno?

Mae yna safleoedd hefyd sy’n caniatáu i chi greu proffil ar-lein, fel CV ar-lein er mwyn eich helpu i farchnata eich hunan i gyflogwyr.

Mae nifer o safleoedd cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio ar gael ac mae rhai’n benodol ar gyfer chwilio am swydd. Er mwyn defnyddio’r rhain, bydd angen i chi greu cyfrif gyda nhw.

Mae’r hyn y gallwch ei wneud ar bob safle yn amrywio. Ond, gallwch gysylltu â chyflogwyr a gall cyflogwyr gysylltu â chi ar bob un ohonyn nhw.

Mae rhai o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig.

Facebook

Mae Facebook yn ffordd i chi hysbysebu eich hunan ac yn rhywle i ddod o hyd i gyfleoedd:

 • Pan ddowch chi o hyd i gwmni sydd o ddiddordeb i chi ar Facebook, gallwch 'hoffi' eu tudalen a dilyn eu llif newyddion er mwyn cael gwybodaeth gan gynnwys cyfleoedd swyddi. Gallwch hefyd bostio negeseuon ar eu proffil
 • Gallwch ddefnyddio Facebook i hysbysebu eich bod yn chwilio am waith. Gallwch bostio ar eich llinell amser eich hun ac un eich ffrindiau hefyd. Mae hon yn ffordd dda iawn o ddod o hyd i swydd trwy ‘air ar lafar’
 • Defnyddiwch Facebook fel rhan o’ch dull chwilio am swydd. Mae rhai cwmnïau yn recriwtio trwy Facebook yn unig bellach, ac mae rhai cwmnïau llai nad oes ganddyn nhw wefannau ond maen nhw’n defnyddio Facebook i hyrwyddo’u busnesau a’u swyddi gwag

Pethau pwysig i’w hystyried wrth ddefnyddio Facebook i chwilio am swydd:

 • Byddwch yn ymwybodol y gallai cyflogwyr posibl edrych ar eich proffil cyn cynnig swyddi i chi. Felly, edrychwch ar eich proffil eich hun a thynnwch unrhyw bostiadau a lluniau nad ydyn nhw’n briodol
 • Beth am i chi edrych ar eich gosodiadau preifatrwydd a’u newid i fod yn fwy diogel neu sefydlwch gyfri Facebook ar wahân ar gyfer chwilio am swydd

Twitter

Gall Twitter fod yn ffordd dda o ddod o hyd i gyfleoedd:

 • Gallwch ddefnyddio Twitter er mwyn dilyn sefydliadau, clywed am gyfleoedd am swyddi posibl, ymuno mewn trafodaethau a phostio negeseuon, sef ‘trydariadau’
 • Gallwch hefyd chwilio o fewn Twitter a sefydlu llif ffrydiau newyddion gan ddefnyddio geiriau allweddol fel ‘swyddi’ er mwyn gweld a oes unrhyw swyddi wedi eu hysbysebu
 • Gwiriwch ffrwd chwilio am swyddi Twitter ei hun sef TwitJobSearch

Pethau pwysig i’w hystyried wrth ddefnyddio Twitter i chwilio am swydd:

 • Cofiwch y gallai cyflogwyr posibl edrych ar eich proffil Twitter a dilyn eich trydariadau. Mae’n well sicrhau bod eich trydariadau yn briodol ac yn broffesiynol

Trydar/Twitter Canolfan Byd Gwaith

Mae gan Y Ganolfan Byd Gwaith (Job Centre Plus) gyfrifon sy’n trydar am swyddi gwag a gwybodaeth ddefnyddiol am sut i chwilio am swyddi sy’n cynnwys pob rhan o Gymru.

Manylion Twitter Canolfan Byd Gwaith
Ardal Awdurdod Lleol Cyfrif Twitter Awr adolygu – Dydd Gwener 11am-12pm
Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynnwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Bro Morgannwg @JCPinSEWales #TheSEWalesReview
Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr @JCPinSwanseaBay #SBayReview
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion @JCPinWestWales #TheWestWalesReview
Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Powys, Wrecsam @JCPinNEMidWales #NEMidWalesReview
Conwy, Gwynedd, Sir Fôn @JCPinNWWales #NWWReview

Ymhlith gwasanaethau eraill Y Ganolfan Byd Gwaith (Job Centre Plus) Twitter mae:

 • Ffrwd Gymraeg ar gyfer Cymru gyfan, sy’n trydar yn y Gymraeg - @JCPyngNghymru
 • Oriau Sbotolau (Spotlight), sy’n canolbwyntio ar swyddi a chymorth sydd ar gael mewn lleoliadau penodol:
  • Dydd Llun am 11am - #SpotlightRCT, #SpotlightSwansea a #SpotlightAnglesey
  • Dydd Llun am 2pm - #SpotlightMerthyr a #SpotlightWrexham
  • Dydd Mawrth am 11am - #SpotlightCaerphilly, #SpotlightNeath a #SpotlightPembs
  • Dydd Mawrth am 2pm - #SpotlightBG a #SpotlightGwynedd
  • Dydd Mercher am 11am - #SpotlightCarms, #SpotlightTorfaen a #SpotlightPT
  • Dydd Mercher am 2pm - #SpotlightMonmouthshire, #SpotlightConwy a #SpotlightFlintshire
  • Dydd Iau am 11am - #SpotlightCeredigion, #SpotlightNewport a #SpotlightBridgend
  • Dydd Iau am 2pm - #SpotlightCardiff&VOG a #SpotlightPowys

LinkedIn

Mae LinkedIn yn safle rhwydweithio broffesiynol lle caiff eich proffil ei ddefnyddio i dynnu sylw at eich sgiliau a’ch profiadau a’ch cefndir gwaith:

 • Gallwch ddefnyddio LinkedIn i gysylltu gyda gweithwyr proffesiynol eraill, er enghraifft, rhai sy’n gweithio yn yr un sector â chi
 • Mae rhai cwmnïau yn defnyddio LinkedIn i chwilio am ymgeiswyr ac i hysbysebu am gyfleoedd swyddi. Gall LinkedIn baru swydd wag â phroffil defnyddiwr, a gallwch osod eich cyfrif fel y gallwch dderbyn newyddion am swyddi newydd drwy e-bost

Pethau pwysig i’w hystyried wrth ddefnyddio LinkedIn i chwilio am swydd:

 • Sicrhewch fod eich proffil LinkedIn yn broffesiynol
 • Gwiriwch nad oes unrhyw wallau sillafu na gramadegol
 • Byddwch yn onest ac yn gywir
 • Tynnwch sylw at eich cryfderau, sgiliau a phrofiad fel y byddech mewn CV. Ewch i’n tudalen Creu CV i gael cymorth ar sut i ysgrifennu CV. Os hoffech archwilio eich cryfderau ymhellach cymerwch y Cwis Buzz er mwyn dod o hyd i’ch math o bersonoliaeth ac i’ch helpu i adnabod eich cryfderau ar gyfer eich proffil LinkedIn

CVs rhithwir a blogiau

Mae hefyd ffyrdd eraill o hyrwyddo eich hanes o ran gwaith a sgiliau. Yn y diwydiant creadigol er enghraifft, trwy gael blog neu ddefnyddio safleoedd fel Pinterest, Tumblr a YouTube gallwch roi cipolwg gweledol i gyflogwyr o’ch gwaith. Trwy uwchlwytho lluniau, fideos a dogfennau, gallwch greu portffolio ar-lein.

Y Prif gyngor ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

 • Edrychwch ar eich gosodiadau preifat. Ydych chi eisiau i bawb weld eich proffil?
 • Gwiriwch eich hanes ar y we, postiadau, trydariadau a lluniau. Ydyn nhw’n briodol ac yn broffesiynol?
 • Cadwch eich cyfrifon a’ch postiadau/trydariadau yn gyfoes

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.