Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau cyllido i’ch cefnogi yn y coleg a’r chweched dosbarth.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LAC)

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru ac sydd eisiau parhau â’u haddysg ar ôl gadael yr ysgol. Os ydych yn gymwys gallech ennill £40 yr wythnos, a byddwch yn cael eich talu bob pythefnos. Darllenwch fwy am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cronfa Wrth Gefn

Mae gan bob Coleg Addysg Bellach yng Nghymru Gronfa Wrth Gefn sy’n helpu myfyrwyr sy’n wynebu anawsterau ariannol difrifol. Mae’n helpu i dalu costau sy’n gysylltiedig ag addysg, er enghraifft mynediad i’r rhyngrwyd, trafnidiaeth a chostau asesu ar gyfer diagnosis o anawsterau dysgu penodol. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag adran Gwasanaethau Cymorth a Lles Myfyrwyr eich coleg.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach)

Dyma grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau â’u haddysg. Gallwch wneud cais am y grant yma os ydych yn 19 oed neu’n hŷn. Darllenwch mwy am y Grant Dysgu ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni/gofalwyr

Os yw plentyn yn parhau gydag addysg neu hyfforddiant ar ôl troi’n 16 oed, bydd eich Budd-dal Plant yn parhau. Mae’n rhaid hysbysu’r Swyddfa Budd-dal Plant am hyn. Darllenwch fwy am Budd-dal Plant ar Gov.uk.

Mae HelpwrArian, gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, yn cynnig cyngor ariannol am ddim a diduedd. Edrychwch ar eu tudalen Cymorth ariannol ar gyfer addysg bellach am fwy o wybodaeth.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.

Cyllid ar gyfer prifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu.