Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Gellir gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl i gyfrannu tuag at y costau ychwanegol sy’n codi o broblemau iechyd meddwl, salwch hirdymor neu unrhyw anabledd arall. Mae’r lwfans yn ychwanegol at unrhyw gyllid myfyrwyr arall. Darllenwch fwy am Lwfans Myfyrwyr Anabl ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.


Taliad Annibyniaeth Personol

Help ariannol gyda chostau ychwanegol sy’n deillio o salwch neu anabledd hirdymor. Cewch eich asesu gan weithiwr iechyd proffesiynol i weithio allan faint o help y gallwch ei gael. Darllenwch fwy am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) ar Gov.uk a sut i wneud cais amdano.


Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn helpu pobl nad oes ganddynt ddigon o arian i fyw arno. Bydd faint o gymorth ariannol y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar eich cymhwysedd. Darganfyddwch ragor o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol ar Gov.uk.


Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Mae’n bwysig sicrhau eich bod wedi gwneud cais am y cyllid cywir ar gyfer y brifysgol. Mae UCAS yn rhoi trosolwg o'r help a'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol a gwahaniaethau dysgu (dolen Saesneg).


Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni/gofalwyr

Budd-dal Plant pan fo plentyn yn troi’n 16 oed

Os yw plentyn yn parhau gydag addysg neu hyfforddiant ar ôl troi’n 16 oed, bydd eich Budd-dal Plant yn parhau. Mae’n rhaid hysbysu’r Swyddfa Budd-dal Plant am hyn. Darllenwch fwy am Fudd-dal Plant ar Gov.uk.


Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach)

Grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau â’u haddysg, lle na fyddai hynny’n bosibl hebddo. Darllenwch fwy am y Grant Dysgu ar gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 

Cymorth Cyflogaeth

Dewch i wybod  am y gefnogaeth i'ch helpu nôl mewn i waith os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd.