Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynllun Trosglwyddo

Os oes gan eich plentyn ddatganiad o anghenion addysgol arbennig, byddwch wedi derbyn gwahoddiad bob blwyddyn i gyfarfod adolygu yn yr ysgol er mwyn trafod ei gynnydd.

Beth yw adolygiadau/cyfarfodydd cynllunio trosglwyddo?

Yr enw ar yr adolygiad ym Mlwyddyn 9 yw Adolygiad Pontio. Mae’n bosibl y bydd nifer o weithwyr proffesiynol, er enghraifft athrawon, gweithwyr cymdeithasol pontio a seicolegwyr addysgol yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â Chynghorydd Gyrfa Cymru, a fydd yn gweithio gyda chi i helpu i gynllunio ar gyfer dyfodol eich plentyn.

Dylai’r cyfarfod Adolygu ganolbwyntio ar ddymuniadau, barn a gobeithion eich plentyn ar gyfer ei ddyfodol. Bydd hyn yn nodi darpariaeth barhaus yr ysgol a darpariaeth briodol ar ôl gadael yr ysgol. Bydd eich cyfraniad yn y cyfarfod yn bwysig iawn felly mae’n ddefnyddiol paratoi ar gyfer y cyfarfod a meddwl am beth rydych chi eisiau ei ddweud a’i ofyn.

Bydd pob Adolygiad ar ôl Blwyddyn 9 yn edrych ar y Cynllun Troslglwyddo. Bydd y Cynghorydd Gyrfa yn gweithio gyda chi o Flwyddyn 9 ymlaen i’ch helpu chi a’ch plentyn gyda’r cyfnod pontio ar ôl gadael yr ysgol.

Beth alla’i ei wneud i baratoi ar gyfer y cyfarfodydd cynllun trosglwyddo?

Siaradwch gyda’ch plentyn am sut mae pethau’n mynd yn yr ysgol ac am ei syniadau ar gyfer y dyfodol.  Meddyliwch am y cwestiynau y gallech fod eisiau eu gofyn. Dyma rai pynciau i'ch helpu ddechrau arni:

Ysgol
 • Pa gymwysterau fydd gan fy mhlentyn pan fydd yn gadael yr ysgol?
 • A allant aros ymlaen ar ôl Blwyddyn 11?
 • Sut mae’r ysgol yn paratoi pobl ifanc ar gyfer pan fyddan nhw’n gadael?
 • A fydd unrhyw gyfleoedd profiad gwaith cyn iddyn nhw adael yr ysgol?
 • Pa gymorth mae fy mhlentyn yn ei gael yn yr ysgol?
Opsiynau yn y dyfodol
 • Nid wyf yn gwybod digon am opsiynau ar gyfer y dyfodol.  Sut alla’i gael mwy o wybodaeth am hyn?
 • Mae fy mhlentyn yn cael cymorth yn yr ysgol. Beth sy’n digwydd pan fydd yn gadael ac yn mynd i’r coleg?
 • Pa fath o gyrsiau mae’r coleg lleol yn eu cynnig?
 • Beth yw Twf Swyddi Cymru+/hyfforddiant?
 • Sut mae cael prentisiaeth, ac ydy pobl ifanc yn gallu cael cymorth ychwanegol ar gyfer y rhain?
 • Sawl diwrnod yr wythnos y mae’r ddarpariaeth coleg/Twf Swyddi Cymru+/gwasanaethau cymdeithasol ar gael?
 • Mae fy mhlentyn eisiau cael swydd ond mae angen cymorth arno. Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer hyn?
 • Am ba hyd y gall person ifanc aros yn y coleg neu gael hyfforddiant?
 • Beth sy’n digwydd i unrhyw fudd-daliadau mae’n eu derbyn pan fydd yn symud ymlaen o’r ysgol?
 • Pa gymorth ymarferol fyddwn ni’n ei gael i wneud yn siŵr bod y cyfnod o adael yr ysgol yn llwyddiannus?
Darpariaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Pa fath o weithgareddau allai fy mhlentyn eu gwneud gyda’r gwasanaethau cymdeithasol?
 • Sawl diwrnod yr wythnos y bydd hyn ar gael?
 • Gyda pha grwpiau oedran y bydd yn cael ei roi?
 • Beth sy’n digwydd os bydd gan fy mhlentyn faterion iechyd y mae angen eu cymorth gyda nhw yn ystod y dydd? 
 • Sut mae cael mwy o wybodaeth am fyw â chymorth neu fyw’n annibynnol?
 • A oes unrhyw fudd-daliadau neu grantiau ar gael?
 • Mae gan fy mab neu ferch weithiwr cymdeithasol yn awr. A fydd ganddo/ganddi weithiwr cymdeithasol pan fyddant yn 18 oed?
 • A fydd ein gweithiwr cymdeithasol yn newid pan fydd fy mhlentyn yn 18 oed?
 • Nid oes gan fy mhlentyn weithiwr cymdeithasol, ond rwy’n teimlo bod angen un arnom. Beth allwn ni ei wneud?
Darpariaeth iechyd
 • Sut bydd fy mhlentyn yn cael mynediad at gymorth iechyd pan fydd yn 18 oed?
 • Mae fy mhlentyn yn cael therapïau yn yr ysgol, beth fydd yn digwydd pan fydd yn gadael?
Trafnidiaeth
 • Pan fydd fy mhlentyn yn gadael yr ysgol, sut y bydd yn cyrraedd y coleg/gwaith/darpariaeth y gwasanaethau cymdeithasol?
 • A oes unrhyw gymorth ar gyfer hyfforddiant teithio i helpu fy mhlentyn i ddysgu sut i deithio’n annibynnol?
 • A oes unrhyw gymorth o ran trafnidiaeth a sut mae ei drefnu?
 • A oes bws i’r coleg a phwy sy’n talu am hynny?

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.

Efallai y byddech hefyd yn hoffi