Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sut mae Gyrfa Cymru’n gallu helpu

Mae gan Gynghorwyr Gyrfa gysylltiadau gyda phob ysgol a choleg ar hyd a lled Cymru. Mae Cynghorwyr Gyrfa yn gallu darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd i bobl ifanc i’w helpu i wneud cynlluniau ar gyfer eu dyfodol.

I bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, bydd y Cynghorydd Gyrfa yn darparu cyfarwyddyd unigol ar yrfaoedd a sesiynau grŵp fel y bo’n briodol, ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 a hŷn. Rydym yn cydnabod bod pob person ifanc yn wahanol, gyda’u hanghenion a’u galluoedd eu hunain a byddwn yn addasu ein dulliau i ddiwallu anghenion pob person ifanc.

Ar gyfer pobl ifanc â Datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) sy’n gadael yr ysgol i fynd i’r coleg neu i wneud hyfforddiant, bydd y Cynghorydd Gyrfa yn creu Cynllun Dysgu a Sgiliau.

Beth sy’n digwydd mewn Cyfweliad Gyrfa?

Bydd y cynghorydd yn cwrdd â’ch plentyn i’w helpu i:

 • Feddwl am beth mae’n gallu ei wneud yn dda a beth mae’n mwynhau ei wneud
 • Meddwl am beth mae angen iddi/iddo weithio arno
 • Meddwl am ei syniadau ar gyfer y dyfodol
 • Cael mwy o wybodaeth am ei opsiynau
 • Meddwl am sut mae’n gwneud penderfyniadau
 • Ei helpu i gael gwybodaeth am y farchnad lafur
 • Nodi’r cymorth y gallai fod ei angen arnynt yn y dyfodol
 • Creu cynllun gweithredu

Bydd Cynghorwyr Gyrfa yn cwrdd â’ch plentyn sawl gwaith o Flwyddyn 9 ymlaen.

Pa gymorth ymarferol mae Gyrfa Cymru yn ei ddarparu?

Bydd y Cynghorydd Gyrfa yn:

 • Mynd i gyfweliadau adolygu trefniadau pontio pan fydd yn bosibl i roi gwybodaeth am opsiynau ar ôl gadael yr ysgol ac ateb cwestiynau
 • Gweithio gydag athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill i wneud yn siŵr bod eich plentyn yn pontio’n ddidrafferth o’r ysgol
 • Creu Cynllun Dysgu a Sgiliau sy’n nodi’r cymorth y bydd ei angen ar eich plentyn pan fydd yn symud ymlaen o’r ysgol
 • Gwneud ceisiadau am gyllid ar gyfer coleg arbenigol (pan fydd angen)
 • Cyfarfod â chi os bydd angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch chi

Hefyd, mae’n bosibl y gall:

 • Drefnu ymweliadau i golegau neu ddarparwyr hyfforddiant
 • Siarad gyda chydweithwyr neu ddarparwyr hyfforddiant am gymorth, os bydd angen
 • Darparu cefnogaeth mewn cyfweliadau coleg os bydd angen
 • Darparu cyngor a chymorth gyda cheisiadau
 • Eich cyfeirio at wasanaethau cymorth eraill

Beth sy’n digwydd pan fydd fy mhlentyn yn gadael yr ysgol?

Gall eich plentyn yn parhau i weld Cynghorydd Gyrfa os oes angen mwy o help neu wybodaeth arno/arni.

Os yw eich plentyn yn y coleg bydd Cynghorydd ar gael sy’n gysylltiedig â’r coleg.

Os bydd yn symud i ddarpariaeth arall, gallent gysylltu â ni drwy e-bost, testun, ffôn neu sgwrs ar-lein.


Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau eich plentyn ar ôl gadael yr ysgol

Dewch i wybod am yr opsiynau sydd ar gael i'ch plentyn pan fyddent yn gadael yr ysgol.

Helpu eich plentyn i gynllunio eu dyfodol

Dewch i wybod am y pethau y dylech feddwl amdanynt er mwyn helpu eich plentyn i gynllunio tuag at y dyfodol.

Cynllun Trosglwyddo

Dewch i wybod mwy am gyfarfodydd cynllun trosglwyddo a sut y gallwch chi baratoi orau amdanynt.

Asiantaethau sy'n cynnig cymorth

Dewch i wybod am y gwahanol asiantaethau sydd ar gael i gefnogi pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a'u teuluoedd.