Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Adnabod eich cryfderau

Mae gallu adnabod eich cryfderau a siarad amdanynt yn glir yn rhan hanfodol o'ch CV neu gyfweliad swydd. Gallwn ni helpu gydag awgrymiadau i nodi a gwerthu eich cryfderau.

Sut i adnabod eich cryfderau

1. Gofynnwch i eraill beth maen nhw’n meddwl rydych chi’n dda yn eu gwneud

Siaradwch â phobl yr ydych yn ymddiried ynddynt a gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw'n meddwl rydych chi'n dda yn gwneud. Maen nhw newydd ddweud wrthych am rai o'ch cryfderau. Nodwch y rhain i lawr.

Enghreifftiau:

  • Efallai y bydd un o'ch ffrindiau yn dweud wrthych eu bod yn meddwl eich bod yn wrandäwr da. Mae bod yn wrandäwr da yn gryfder. 
  • Mae perthynas yn dweud wrthych eu bod yn meddwl eich bod chi'n dda iawn wrth gynllunio a threfnu cyfarfodydd a digwyddiadau teuluol, gan gynnwys diwrnodau allan i'r teulu. Mae cynllunio a threfnu yn gryfderau.

2. Gofynnwch i’ch hun beth rydych chi’n hoffi ei wneud

Nodwch pa weithgareddau neu dasgau rydych chi'n eu mwynhau. Mae'n debyg eich bod chi'n eu mwynhau oherwydd eich bod yn dda am eu gwneud. Mae'r rhestr o'r hyn yr ydych chi'n mwynhau eu gwneud yn rhai o'ch cryfderau.

Enghreifftiau:

  • Gall un o'ch hobïau fod yn atgyweirio beiciau modur. Gallwch chi nodi beth yw'r broblem ar y beic, a chael y sgiliau i osod y beic modur. Rydych hefyd yn ffeindio’r darnau gwerth gorau ar-lein. Mae datrys problemau, sgiliau mecanyddol ymarferol a thechnegol, y sgiliau TG i chwilio am ddarnau ar-lein, a chyllidebu yn gryfderau
  • Efallai eich bod chi'n mwynhau helpu eich cymydog oedrannus a threulio amser gyda nhw. Rydych chi'n mwynhau gwrando ar eu straeon, ac rydych yn gwneud eu siopa drostyn nhw a helpu gyda garddio. Mae gofalu am eraill, bod yn gefnogaeth i eraill mewn amser o angen a rhoi cymorth ymarferol, yn gryfderau

3. Meddyliwch am ddiwrnod arferol a'r holl weithgareddau a wnewch o fewn y dydd


Rhestrwch yr holl gamau gweithredu a gymerwch. Gallai gynnwys yn y cartref, yn y gwaith, yn yr ysgol, coleg, ar brofiad gwaith neu wirfoddoli, hobïau, diddordebau neu helpu eraill mewn rhyw ffordd. Rydych newydd restru'r pethau y gallwch chi eu gwneud - mae'r rhain hefyd yn sgiliau ac yn gryfderau i chi

Enghreifftiau

  • Yn y gwaith, efallai y byddwch chi'n gweithio gyda chwsmeriaid mewn siop, gan eu cyfarch, eu helpu i ddod o hyd i eitemau, a thrin cwynion. Mae rhoi gwasanaeth cwsmer gwych i bawb, bod yn ddefnyddiol, yn amyneddgar, a chadw’n dawel mewn gwrthdaro yn gryfderau.
  • Efallai eich bod yn rhan o dîm chwaraeon. Rydych chi'n hyfforddi i gadw'n heini, mynychu ymarferion, ufuddhau i gyfarwyddiadau capten y tîm a'r hyfforddwr, a hefyd yn gweithio fel rhan o dîm ar y cae. Mae hunan-gymhelliant (i gadw'n heini a mynychu ymarferion), gan ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio fel rhan o dîm, yn gryfderau.

4. Meddyliwch am yr hyn sy’n eich cymell

Os ydych chi'n cael eich cymell i wneud tasgau penodol yna mae hwn yn syniad mai dyma'ch cryfderau

Enghreifftiau:

  • Gallai gwneud prosiectau DIY o amgylch y tŷ fod yn rhywbeth sy'n eich cymell. Mae tasgau ymarferol, a gweithio gyda'ch dwylo yn gryfderau.
  • Gall gwirfoddoli fel gyrrwr i elusen leol fod yn rhywbeth sy'n eich cymell wrth i chi fwynhau gyrru a helpu pobl mewn angen. Mae gyrru'n ddiogel, gan ganolbwyntio'n dda ar y ffyrdd, llywio da, a chefnogi pobl mewn angen yn gryfderau.

5. Cymerwch brofion a chwisiau personoliaeth ar-lein

Mae ein Cwis Paru Swyddi yn gofyn cyfres o gwestiynau i chi am eich hoff bethau a’ch cas bethau ac yna'n cydweddu'r rheini â swyddi ac yn dynodi'ch math o bersonoliaeth. Gall y rhain fod yn ffyrdd da o ddarganfod beth yw eich cryfderau.


6. Gofynnwch i ni am gefnogaeth a chymorth

Yn Gyrfa Cymru, gallwn eich helpu i nodi'ch cryfderau. Gallwn hefyd eich helpu i ddod o hyd i leoedd lle gallwch chi dyfu a datblygu cryfderau a sgiliau newydd. Cysylltwch â ni.


Sut i werthu’ch cryfderau i gyflogwyr


Bydd angen i chi allu disgrifio'ch cryfderau i gyflogwyr mewn amryw o ffyrdd.

Mewn CV

Y Proffil Personol fel arfer:

Mewn ffurflen gais am swydd 

Fel arfer mewn datganiad personol a chwestiynau cymhwysedd - enghreifftiau bywyd go iawn o'ch cryfderau:

Mewn cyfweliad

Weithiau'n gofyn yn uniongyrchol 'beth yw eich cryfderau’, ond weithiau mewn cwestiynau fel 'Dywedwch wrthyf amdanoch chi’ch hun':

  • Cael help i ddatblygu technegau cyfweld llwyddiannus gan gynnwys disgrifio'ch cryfderau 
  • Mae cwestiynau cymhwysedd yn gwestiynau sy'n gofyn i chi roi enghreifftiau bywyd go iawn i brofi bod gennych y sgiliau a'r cryfderau sydd eu hangen. Yn aml, gofynnir amdanynt yn y cais a’r cyfweliad.

Sgiliau mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi

Gwyliwch y fideo i ddarganfod y sgiliau a'r cryfderau y mae cyflogwyr eu heisiau.

Sgiliau mae cyflogwyr eisiau

Gwybod mwy am yr hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr a chael syniadau ar sut i gael y sgiliau hyn.

YouTube
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Bydd yn Barod am y Byd Gwaith - Sgiliau Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai y byddech hefyd yn hoffi


Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Defnyddiwch ein hoffer, cwisiau a'n gwybodaeth i'ch helpu i benderfynu pa swydd sy'n iawn i chi.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Defnyddio profiadau bywyd i ateb cwestiynau cyfweliad

Gwybod sut i ateb cwestiynau cyfweld gydag enghreifftiau bywyd go iawn (cwestiynau cymhwysedd). Gweld enghreifftiau o gwestiynau ac atebion.


1:42
Prif awgrymiadau ysgrifennu CV

Dewch i wybod beth mae cyflogwyr yn edrych amdano wrth ddarllen CV.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Bydd yn Barod am y Byd Gwaith - Ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
1:36
Prif awgrymiadau cyfweld

Dewch i wybod gan gyflogwyr sut i baratoi am gyfweliad, a gwybod rhai o'u prif awgrymiadau.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Bydd yn Barod am y Byd Gwaith - Cyfweliadau Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..