Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Beth yw clirio?

Mae prifysgolion a cholegau yn defnyddio'r Broses Glirio er mwyn llenwi unrhyw lefydd gwag sydd ar gael ar eu cyrsiau. Proses a gynhelir gan UCAS yw'r broses glirio.

Gallai'r broses glirio fod yn addas i chi os:

 • Nad oedd eich canlyniadau yr hyn yr oeddech chi’n eu disgwyl
 • Nad oes gennych unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau

Cafodd bron i 60,000 o fyfyrwyr eu derbyn drwy’r system Glirio y llynedd."

UCAS, 2022

Galla i wneud cais a phryd?

Mae'r broses glirio ar agor rhwng 5 Gorffennaf a 17 Hydref.

Gallwch wneud cais drwy ddefnyddio’r broses glirio os nad oes gennych gynnig eisoes gan brifysgol neu goleg, a bod lleoedd ar y cwrs o hyd.

Gallwch ddefnyddio’r Broses Glirio os:

 • Ydych chi’n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin
 • Na chawsoch unrhyw gynigion (neu ddim yr oeddech am ei dderbyn)
 • Na wnaethoch fodloni amodau eich cynigion
 • Ydych chi wedi talu’r ffi ymgeisio amlddewis o £27.00
 • Os ydych wedi gwrthod lle a gadarnhawyd (dolen Saesneg i UCAS). Darllenwch fwy ar wefan UCAS gan fod angen i chi fod yn glir ynghylch sut mae hyn yn effeithio ar eich cynigion a'ch opsiynau eraill

Sut mae defnyddio’r Broses Glirio?

Dylech chi:

 • Wneud cais i UCAS. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais, mae angen i chi gofrestru gydag UCAS a gwneud cais
 • Edrych ar eich statws UCAS TRACK. Bydd statws eich cais yn dangos os ydych yn y Broses Glirio ac yn nodi eich rhif Clirio
 • Ddarllen UCAS What is Clearing? ​​​​​(dolen Saesneg) i gael yr holl fanylion a sut i wneud cais
 • Edrych ar Clearing Plus ar safle UCAS. Mae'r offeryn hwn yn awgrymu cyrsiau a allai fod o ddiddordeb i chi What is Clearing Plus? (dolen Saesneg)

Sut allwn ni eich helpu

Gall ddysgu nad ydych wedi cael lle yn eich dewis prifysgol cadarn achosi straen mawr.  Mae'n bwysig peidio â chynhyrfu a rhuthro i wneud penderfyniad. Ond, bydd angen i chi benderfynu beth i'w wneud nesaf er mwyn sicrhau nad ydych chi’n colli allan ar gyfleoedd.

Mae pawb yn wahanol. Gall ein cynghorwyr arbenigol, diduedd, eich helpu i ystyried eich opsiynau. Byddan nhw'n edrych ar eich sefyllfa ac yn rhoi cymorth personol i chi.

Efallai eich bod yn ystyried:

 • Newid cwrs
 • Dewis prifysgol wahanol
 • Cymryd blwyddyn i ffwrdd
 • Opsiynau eraill

Gallant ddarparu gwybodaeth am y farchnad lafur. Gall hyn fod o fudd i archwilio'r opsiynau cyflogaeth y gallai cwrs eu cynnig yn y dyfodol.

Byddant yn darparu cyngor a chanllawiau yn rhad ac am ddim i'ch helpu i wneud penderfyniad sy'n addas i chi.

Cysylltwch â ni am gymorth.

Mae'r broses glirio yn golygu mwy na chael lle ar gwrs ar bob cyfrif.  Mae'n parhau i fod yn fater o ddewis ynghylch ble byddwch chi'n treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd.

Dyma gyngor i baratoi ar gyfer Clirio:

Cofiwch fod prifysgolion a cholegau eisiau myfyrwyr. Bydd timau derbyn yn hapus i helpu.

Cael help a gwybodaeth

Dylech chi:

 • Siarad ag un o'n cynghorwyr, eich athrawon, tiwtoriaid neu bennaeth y chweched dosbarth. Gallant eich helpu i ystyried a chynllunio eich camau nesaf. Mae ganddyn nhw brofiad o'r broses Clirio
 • Ddefnyddio gwefan UCAS i fanteisio ar y broses glirio (dolen Saesneg)
 • Chwilio a gweld lleoedd gwag drwy’r broses glirio ar safle UCAS.(dolen Saesneg). Mae nifer o brifysgolion yn dechrau hysbysebu eu lleoedd gwag o fis Gorffennaf ymlaen.

Byddwch yn barod i wneud galwadau Clirio

Gallwch baratoi i wneud galwadau Clirio drwy sicrhau fod y canlynol gyda chi:

 • Eich ID UCAS neu eich Rhif Clirio
 • Eich canlyniadau. Cyfrifwch eich UCAS Tariff points (dolen Saesneg)
 • Copi o'ch datganiad personol er mwyn cyfeirio ato
 • Rhifau’r Llinellau Cymorth Clirio ar gyfer y prifysgolion sydd o ddiddordeb i chi
 • Cwestiynau yr ydych am eu gofyn i brifysgolion am y cyrsiau a’r lleoedd gwag sydd ar gael

Bydd y canlynol o gymorth hefyd:

 • Dewch o hyd i le tawel i wneud y galwadau
 • Gwnewch yn siŵr bod eich ffôn wedi'i wefru a bod gennych dderbyniad da. Mae'n syniad da i gadw'ch gwefrydd gyda chi
 • Bydd angen beiro a llyfr nodiadau wrth law


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Dewis cwrs yn 18 oed

Cael yr help i benderfynu pa gwrs sy'n iawn i chi. Ystyriwch y manteision a'r anfanteision, y cyllid, gofynion mynediad a mwy.

Gwneud cais i'r brifysgol

Beth sydd angen ichi ei wybod am wneud cais i brifysgol, dyddiadau cau, y cais, profion derbyn a rhagor. 

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 

Opsiynau yn 18

Eisiau meddwl eto am eich opsiynau? Cymerwch olwg ar eich holl opsiynau yn 18.