Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwneud cais i'r brifysgol

Mae pandemig COVID-19 yn parhau i greu ansicrwydd. Daliwch i wirio'r wybodaeth ddiweddaraf gan:

- Llywodraeth Cymru: Canllawiau arholiadau ac asesu 2020 i 2021
- Cymwysterau Cymru
- UCAS
- Cyllid Myfyrwyr Cymru
- Gwefannau coleg a phrifysgol

Os ydych yn ystyried gwneud cais i fynd i’r brifysgol, mae yna lawer i feddwl amdano a pharatoi ar ei gyfer.

Byddwch yn treulio 3 blynedd neu fwy’n astudio ac yn byw yn y brifysgol a ddewiswch. Bydd ariannu eich astudiaethau’n ymrwymiad ariannol mawr, felly mae’n bwysig iawn ichi ymchwilio’n drylwyr a dechrau paratoi eich cais yn fuan.

Caiff yr holl geisiadau am gyrsiau addysg uwch eu gwneud yn ganolog trwy UCAS (dolen Saesneg)

Dyddiadau a therfynau amser allweddol UCAS

 • Mai – UCAS yn agor ar gyfer israddedigion i ddechrau paratoi ceisiadau
 • Gorffennaf - Y gwasanaeth UCAS Conservatoires Apply (dolen Saesneg) yn fyw er mwyn galluogi israddedigion i gyflwyno ceisiadau
 • Medi – Gellir cyflwyno ceisiadau israddedig UCAS
 • 1 Hydref – Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cerddoriaeth
 • 15 Hydref – Dyddiad cau cynnar UCAS ar gyfer Meddyginiaeth, Deintyddiaeth, Gwyddor Milfeddygaeth, Rhydychen a Chaergrawnt
 • 26 Ionawr 2022 - Dyddiad cau UCAS ar gyfer mwyafrif y cyrsiau israddedig. (Fel arfer, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Ionawr, ond mae'n cael ei ymestyn ar gyfer mynediad 2022 oherwydd y pandemig COVID-19)

Gwiriwch bob dyddiad a therfyn amser ar UCAS Key dates  (dolen Saesneg).

Mae yna lawer o waith ymchwil i’w wneud. Llawer i’w baratoi. Mae dechrau tymor y Gwanwyn ym Mlwyddyn 12 yn amser da i gychwyn, neu’r flwyddyn cyn ichi gychwyn eich cwrs.

Dechreuwch baratoi eich cais drwy:

Ymchwilio'r cwrs

Gwneud yn siŵr eich bod yn dewis y cwrs sy’n iawn i chi yw rhan bwysicaf eich cais. Bydd angen meddwl yn ofalus am sawl penderfyniad:

 • Pa bwnc?
 • Pa gwrs?
 • Llawn amser neu ran amser?
 • Beth am gwrs gradd rhyngosod?
 • Beth yw'r rhagolygon o ran gyrfa?
 • Pa gwrs sy'n angenrheidiol ar gyfer eich syniad am yrfa?

Dechreuwch gydag UCAS Search Tool (dolen Saesneg) er mwyn chwilio am gyrsiau, ac ymchwiliwch yn fanylach o lawer trwy ddefnyddio gwefannau prifysgolion unigol.

Ymchwilio i brifysgolion a mynychu diwrnodau agored

Byddwch yn astudio ac yn byw yn y brifysgol a ddewiswch am 3 blynedd neu fwy, felly mae’n bwysig ichi feddwl yn ofalus am eich penderfyniad:

 • A ydych eisiau bod ymhell o’ch cartref neu'n agos ato?
 • A fyddai’n well gennych brifysgol ar gampws neu brifysgol mewn dinas?
 • Pa glybiau neu gyfleusterau prifysgol sy’n bwysig i chi, e.e. clybiau chwaraeon prifysgol?
 • Pa mor ddrud fydd byw yn y dref neu’r ddinas?

Gallwch wneud digonedd o ymchwil ar wefannau prifysgolion, ond nid yw hynny byth cystal ag ymweld â’r brifysgol yn ystod diwrnod agored. Defnyddiwch opendays.com (dolen Saesneg) i weld pryd y mae prifysgolion yn cynnal diwrnodau agored ac ewch i weld drosoch eich hun.

Gallwn eich helpu i baratoi a gwneud yn fawr o ddiwrnodau agored prifysgolion.

Paratoi eich Datganiad Personol

Eich Datganiad Personol yw eich cyfle chi i wneud i’ch cais serennu. Mae eich Datganiad Personol cyn bwysiced â’r cymwysterau a’r graddau a gewch. Dechreuwch trwy baratoi a drafftio eich datganiad yn fuan. Efallai y byddwch angen llunio sawl drafft cyn ichi fod yn fodlon ag ef:

Ddod o hyd i brofiad gwaith a gwirfoddoli

Mae prifysgolion eisiau gweld eich bod wedi ymrwymo i’r cwrs, y pwnc neu’r maes gyrfa. Mae profiad gwaith nid yn unig yn ffordd wych o roi cynnig ar eich syniadau am yrfa, ond hefyd gall helpu i ddatblygu’r sgiliau y byddwch eu hangen a dangos eich angerdd dros y pwnc.

Dewch i wybod sut i wirfoddoli neu gael profiad gwaith.

Gymryd rhan mewn ‘Gweithgareddau uwch-gwricwlaidd’

Ffordd arall o ddangos eich ymrwymiad a’ch angerdd dros y pwnc neu’r cwrs yw trwy fynd i’r afael â gweithgareddau cyfoethogi academaidd neu ‘weithgareddau uwch-gwricwlaidd’. Bydd y rhain yn ychwanegol at eich gwaith cwrs arferol. Gallech wneud y canlynol:

 • Darllen am y pwnc, a sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r materion diweddaraf yn y maes
 • Ymuno â chymdeithasau a mynychu darlithoedd ychwanegol
 • Tanysgrifio i gyfnodolyn neu gylchgrawn perthnasol
 • Neu fe allech hyd yn oed sefydlu eich clwb pwnc-benodol eich hun yn eich ysgol neu eich coleg

Bydd y gweithgareddau hyn nid yn unig yn dangos eich ymrwymiad a’ch cymhelliant, ond hefyd eich bod â meddwl ymchwilgar ac angerdd dros ddysgu.

Cewch fwy o syniadau yn yr erthygl 'The 34 Best Super-Curricular Activities for Applicants to Top Universities' ar Oxford Royale Academy. (dolen Saesneg)

Feddwl am unrhyw brawf dawn, prawf derbyn a phortffolios sydd ei angen

Gan ddibynnu ar y cwrs a’r brifysgol, efallai y bydd angen ichi sefyll prawf dawn neu brawf derbyn, neu gyflwyno portffolio o’ch gwaith. Dyma rai enghreifftiau:

 • Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau Meddyginiaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Milfeddygaeth, fe fydd angen ichi sefyll prawf dawn fel UKCAT neu BMAT
 • Mae gan Rydychen a Chaergrawnt asesiadau a phrofion derbyn cwrs-benodol
 • Efallai y bydd yn rhaid cwblhau LNAT ar gyfer cyrsiau yn y Gyfraith
 • Ar gyfer nifer o gyrsiau yn y celfyddydau a chyrsiau creadigol, fel Ffotograffiaeth neu Bensaernïaeth, bydd angen cyflwyno portffolio o’ch gwaith

Edrychwch ar wefan y brifysgol neu UCAS i weld pa brofion neu gyflwyniadau o fath arall sy’n ofynnol ar gyfer eich cwrs, ynghyd â’r amserlenni ar gyfer sefyll y prawf neu gyflwyno gwaith. Beth am ymarfer defnyddio profion enghreifftiol ar-lein. Rhowch ddigon o amser i chi eich hun ar gyfer paratoi’r portffolios neu’r cyflwyniadau eraill angenrheidiol.

Gwiriwch yr amserlenni ar gyfer y profion neu ar gyfer cyflwyno gwaith. Cofiwch fod y rhain yn aml yn digwydd cyn dyddiad cau UCAS.

Fynychu cyfweliadau a chlyweliadau

Efallai y byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad neu glyweliad. Bydd hyn yn amrywio, gan ddibynnu ar y pwnc a’r brifysgol. Mae rhai enghreifftiau’n cynnwys:

 • Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau Meddyginiaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Milfeddygaeth, byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad
 • Efallai y bydd yn rhaid mynd i gyfweliad ar gyfer cyrsiau galwedigaethol eraill, fel Nyrsio
 • Mae Rhydychen a Chaergrawnt yn cynnal cyfweliadau
 • Fel arfer bydd angen mynd i glyweliad ar gyfer cyrsiau yn y Celfyddydau Perfformio

Gwiriwch y manylion derbyn ar gyfer y brifysgol a’r cwrs yr ydych yn ei ystyried. Edrychwch ar Start preparing for interview or audition ar UCAS. (dolen Saesneg)

Feddwl am eirda addas

Cofiwch y byddwch hefyd angen geirda gan eich ysgol neu eich coleg.

Dewch i wybod mwy am how to get a reference ar UCAS. (dolen Saesneg)


Pa gwrs? Pa brifysgol?

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Paratoi ar gyfer prawf dawn a phrawf derbyn

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Mwy o wybodaeth

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Gweld y fideos ac ystyried beth nesaf ar ôl eich gradd?


Efallai i chi hefyd hoffi

Opsiynau yn 18

Eisiau meddwl eto am eich opsiynau? Cymerwch olwg ar eich holl opsiynau yn 18.