Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Asiantaethau sy'n cynnig cymorth

Mae yna lawer o asiantaethau sy’n cefnogi pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’u teuluoedd.

Mae rhai o’r sefydliadau mwy wedi’u rhestru isod. Siaradwch gyda’ch Cynghorydd Gyrfa i ganfod pa sefydliadau lleol eraill a allai ddarparu cymorth.

Cymorth i bobl ifanc ag ADY sy'n chwilio am waith

Agoriad Cyf. Darparwr recriwtio a hyfforddiant arbenigol yw Agoriad Cyf. Mae’n helpu pobl i gael mwy o annibyniaeth a gwireddu eu potensial yn y gweithle.

Elite (dolen Saesneg yn unig). Elusen sy’n gweithio gyda phobl ag anableddau neu’r rhai o dan anfantais ar draws De a De-orllewin Cymru yw Elite. Mae Elite yn cefnogi pobl gyda chyfleodd galwedigaethol, hyfforddiant a chyflogaeth drwy annibyniaeth.

Remploy. Fel darparwr gwasanaethau cyflogaeth i bobl anabl yng Nghymru, cenhadaeth Remploy yw helpu a chefnogi pobl anabl i gael gwaith, a gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau eu bod yn gallu recriwtio, cadw a chynnal unigolion.

Shaw Trust. Mae Shaw Trust yn cefnogi pobl anabl a phobl o dan anfantais i gael gwaith drwy Dewis Gwaith neu’r Rhaglen Waith.  Mae’r cymorth yn cynnwys help i baratoi ar gyfer gwaith, help gyda chyflogaeth a rheoli anabledd.

Access to Work. Rhaglen cymorth cyflogaeth sydd wedi’i ariannu’n gyhoeddus yw Mynediad at Waith. Ei nod yw ceisio helpu pobl anabl i gael swydd neu i aros mewn gwaith.  Mae’n gallu  darparu cymorth ymarferol ac ariannol i bobl ag anabledd neu gyflyrau corfforol neu iechyd meddwl hirdymor.


Cymorth ar gyfer pobl â nam ar y synhwyrau

Mae rhai o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig.

Mae Action on Hearing Loss Cymru yn darparu cymorth i bobl sy’n fyddar, pobl â nam ar eu clyw a thinitws. Maent yn darparu cyngor, gofal a gwasanaethau cymorth, gwasanaethau cyfathrebu a hyfforddiant.

The National Deaf Children’s society. Mae’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar yn rhoi cymorth arbenigol ar fyddardod i blant, mae’n codi ymwybyddiaeth ac yn ymgyrchu dros hawliau plant byddar, er mwyn iddynt allu cael yr un cyfleoedd â phawb arall.

The Royal National Institute of Blind People (RNIB). Mae RNIB Cymru yn darparu gwasanaethau a chymorth i bobl ddall a phobl rhannol ddall ar hyd a lled Cymru.  Mae hefyd yn ymgyrchu dros welliannau i wasanaethau er mwyn helpu i atal pobl rhag colli eu golwg yn ddiangen.


Cefnogi pobl ar y Sbectrwm Awtistig/pobl ag anawsterau dysgu penodol

Mae rhai o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig.

Elusen yw National Autistic Society Cymru sy’n gweithio ar draws Cymru gyfan i ddarparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau ac ymgyrchu dros fyd gwell i bobl ag awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger), eu teuluoedd a’u gofalwyr yw Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru.

Mae Awtistiaeth Cymru yn codi ymwybyddiaeth o Awtistiaeth drwy  ddatblygu polisi, darparu gwybodaeth, gwasanaeth cymorth a chyngor a hyfforddi gweithwyr proffesiynol.

Mae'r British Dyslexia Association yn cynnig cyngor a chymorth i unigolion, sefydliadau’r trydydd sector, cyrff cyhoeddus a busnesau preifat.


Cymorth i bobl ag anableddau

Mae rhai o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig.

Mae SNAP Cymru yn gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol er mwyn sicrhau bod anghenion pobl ifanc yn cael eu nodi a bod darpariaeth ar gael i’w helpu i gyflawni eu potensial.

Mae Scope Cymru yn cynnig gwybodaeth gyfrinachol, cyngor a chymorth i bobl anabl, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru ar faterion amrywiol. I gael gwybodaeth am anabledd ffoniwch 0808 800 3333.

Contact a Family Cymru. Elusen sy’n gweithio ar draws Cymru yw Contact a Family Cymru ac mae’n cefnogi teuluoedd plant ag anableddau neu anghenion ychwanegol, waeth beth yw eu cyflwr neu anabledd. Mae Contact a Family Cymru yn Llinell gymorth rhadffôn: 0808 808 3555.

Learning Disability Wales. Elusen genedlaethol sy’n cynrychioli’r sector anableddau dysgu yng Nghymru yw Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru. Mae’n gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, y llywodraeth a’r sector gwirfoddol i greu Cymru well i bobl ag anabledd dysgu.

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwasanaethau i’r rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru. Maent yn ceisio gwella bywydau pob un ohonynt, ond yn arbennig y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ansefydlogrwydd teuluol, tlodi ac amddifadedd neu sydd ag anghenion arbennig/anableddau.

Mencap Cymru. Elusen ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Maent hefyd yn cefnogi teuluoedd a gofalwyr. Eu nod yw newid y byd i bawb ag anabledd dysgu.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cynllun Trosglwyddo

Dewch i wybod mwy am gyfarfodydd cynllun trosglwyddo a sut y gallwch chi baratoi orau amdanynt.