Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Pan fyddwch chi’n astudio, bydd dwy brif gost gennych chi – ffioedd dysgu a chostau byw.

Gallwch chi wneud cais am amrywiaeth o gyllid myfyrwyr i’ch helpu chi gyda’r ddwy gost. Dyma rywfaint o’r cymorth ariannol sydd ar gael.

Cymorth gyda Ffioedd Dysgu 

Mae ffioedd dysgu yn cael eu codi gan eich prifysgol neu goleg i dalu am gost eich cwrs bob blwyddyn. Gall myfyrwyr llawnamser a rhan-amser wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu am ffioedd dysgu. Yng Nghymru, mae ffioedd dysgu wedi eu capio ar £9,000 y flwyddyn, ond yng ngwledydd eraill y DU gallech chi dalu hyd at £9,250 y flwyddyn am gwrs gradd llawnamser. 

Y pethau pwysig sydd angen eu gwybod yw:

 • Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig Benthyciad Ffioedd Dysgu i dalu am eich ffioedd dysgu.  
 • Nid yw’r Benthyciad Ffioedd Dysgu yn cael ei asesu yn ôl incwm, sy’n golygu nad yw’n dibynnu ar incwm eich cartref. 
 • Fel arfer, caiff y Benthyciad Ffioedd Dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. 
 • Mae’n rhaid ad-dalu Benthyciadau Ffioedd Dysgu, a bydd llog yn cael ei godi ar eich benthyciad o’r diwrnod cyntaf mae’r arian yn cael ei dalu i’ch prifysgol neu goleg, tan i’r benthyciad gael ei dalu’n llawn neu ei ganslo. 

Am ragor o wybodaeth am Fenthyciadau Ffioedd Dysgu a sut i wneud cais ewch i  Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cymorth gyda Chostau Byw

Mae nifer o fenthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu chi gyda chostau byw fel bwyd, rhent, llyfrau a chostau eraill pan rydych chi’n astudio mewn prifysgol neu goleg, ac yn aml yn byw oddi cartref:

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Bwriad Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yw helpu gyda eich costau byw. Y pethau pwysig sydd angen eu gwybod yw: 

 • Bydd faint o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru allwch chi ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref a ble rydych chi’n astudio ac yn byw, ond bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cael grant o o leiaf £1000. 
 • Os ydych chi’n dod o gartref incwm isel, efallai y byddwch yn gymwys am grant o hyd at £10,124 os ydych chi’n astudio yn Llundain, neu hyd at £8,100 os ydych chi’n astudio rywle arall yn y DU. 
 • Ni fydd gofyn i chi ad-dalu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru oni bai eich bod yn gadael y cwrs, neu fod eich amgylchiadau’n newid. 
Benthyciad Cynhaliaeth

Gallech chi wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth i ychwanegu at eich grant cymorth arbennig neu grant dysgu. Y pethau pwysig sydd angen eu gwybod yw: 

 • Bydd faint o Fenthyciad Cynhaliaeth allwch chi ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref a ble rydych chi’n astudio ac yn byw. Bydd faint o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru sydd wedi ei ddyfarnu i chi hefyd yn cael ei ystyried. 
 • Mae’r Benthyciad Cynhaliaeth yn cael ei dalu’n syth i mewn i’ch cyfrif banc, fel arfer ar ddechrau pob tymor. 
 • Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth tebyg ar sail pro rata yn seiliedig ar ddwyster y cwrs.
 • Mae’n rhaid ad-dalu Benthyciad Cynhaliaeth, a bydd llog yn cael ei godi ar eich benthyciad o’r diwrnod cyntaf mae’r arian yn cael ei dalu i mewn i’ch banc tan i’r benthyciad gael ei dalu’n llawn neu ei ganslo. 
Grant Cymorth Arbennig

Efallai eich bod chi hefyd yn gymwys i wneud cais am Grant Cymorth Arbennig i helpu gyda chostau byw. Y pethau pwysig sydd angen eu gwybod yw: 

 • Efallai eich bod yn gymwys os ydych chi’n rhiant sengl, bod anabledd gennych chi, eich bod yn gymwys am fudd-daliadau eraill, neu os ydych chi dros 60 oed.
 • Caiff Grantiau Cymorth Arbennig eu talu’n syth i mewn i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor.
 • Ni fydd gofyn i chi ad-dalu Grant Cymorth Arbennig oni bai eich bod yn gadael y cwrs, neu fod eich amgylchiadau’n newid. 

Os ydych chi’n fyfyriwr israddedig llawn-amser, gyda chyfuniad o grantiau a benthyciadau gallech chi fod yn gymwys am hyd at £12,260 y flwyddyn tuag at eich costau byw os ydych chi’n astudio yn Llundain a hyd at £9,810 os ydych chi’n astudio rywle arall yn y DU. 

Am ragor o fanylion ynglŷn â chymorth gyda chostau byw, am ba rai rydych chi’n gymwys a sut i wneud cais, ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru.

 

Cymorth ychwanegol

Efallai y gallwch chi wneud cais am gymorth ychwanegol os oes gennych chi anabledd neu gyfrifoldebau dros blant neu oedolyn. Ymysg y cymorth ychwanegol y gallech chi wneud cais amdano mae:

 • Lwfans Myfyrwyr Anabl
 • Grant Oedolion Dibynnol
 • Grant Gofal Plant 
 • Lwfans Dysgu Rhieni  
 • Grant Teithio 

Rhagor o wybodaeth: 

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
Cyllid Myfyrwyr Cymru

 

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Cofiwch edrych i weld a oes Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau y gallech chi wneud cais amdanynt yn ogystal â’ch grantiau a benthyciadau eraill:

 • Efallai bod rhai prifysgolion neu golegau yn cynnig bwrsariaethau neu ysgoloriaethau y gallech chi wneud cais amdanynt yn ychwanegol i’ch Benthyciad Cynhaliaeth a grantiau eraill. Edrychwch ar wefan y brifysgol neu goleg neu cysylltwch â’u Gwasanaethau Myfyrwyr i weld beth sydd ar gael.  
 • Os ydych chi ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster mewn meddygaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd gallech chi gael bwrsariaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). 
 • Os ydych chi’n astudio cwrs gradd neu radd Meistr Gofal Cymdeithasol cymeradwy, gallech chi wneud cais am Fwrsariaeth Gofal Cymdeithasol.
 • Nid oes yn rhaid ad-dalu’r rhan fwyaf o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Cyllid ar gyfer cyrsiau gwaith cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd 

Gallai gweithwyr gofal iechyd, athrawon a gweithwyr cymdeithasol fod yn gymwys i dderbyn cyllid ar wahân i’w helpu i astudio eu cyrsiau. Gall y cyllid newid o flwyddyn i flwyddyn felly mae’n bwysig edrych ar wefannau swyddogol cenedlaethol y sefydliadau neu gysylltu â nhw’n uniongyrchol ar gyfer y manylion mwyaf cyfredol.

Rhagor o wybodaeth: Cyllid ar gyfer cyrsiau gofal cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr

Beth fydd yn rhaid i mi ei ad-dalu?

Cofiwch, nid oes yn rhaid ad-dalu grantiau, ond mae’n rhaid ad-dalu benthyciadau, ac mae llog yn cael ei ychwanegu o’r diwrnod cyntaf mae’r arian yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc neu i’ch prifysgol neu goleg. Mae’n bwysig ystyried hyn cyn cymryd benthyciad ffioedd dysgu a/neu fenthyciad costau byw. 

Pryd fydd yn rhaid dechrau ad-dalu?

Bydd rhan fwyaf y myfyrwyr israddedig sy’n dechrau eu cwrs ym mlwyddyn academaidd 2020/21 yn dechrau ad-dalu eu benthyciadau i fyfyrwyr pan fo eu hincwm yn £511 yr wythnos neu £2,214 y mis (cyn treth a didyniadau eraill), neu wedi gadael eu cwrs. Mae’r trothwy incwm yn newid bob blwyddyn a gallai fod ychydig yn wahanol yn dibynnu ar bryd dechreuoch chi astudio a pha gwrs rydych chi’n ei astudio.

Unwaith rydych chi’n ennill incwm dros y trothwy presennol, caiff ad-daliadau eu cymryd o’ch cyflog bob mis. Bydd y swm rydych chi’n ei dalu’n seiliedig ar eich incwm, nid faint y gwnaethoch chi ei fenthyg.

Rhagor o fanylion am Ad-dalu eich benthyciad i fyfyrwyr. (dolenni saesneg)

 

Beth yw’r cynllun dileu cyllid myfyrwyr Cymru yn rhannol?

Os ydych chi’n fyfyriwr llawn-amser sydd wedi cymryd Benthyciad Cynhaliaeth gan Gyllideb Myfyrwyr Cymru gallai hyd at £1,500 gael ei ddileu oddi ar eich Benthyciad Cynhaliaeth pan rydych chi’n dechrau ad-dalu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cymryd mantais o hyn, os ydych chi gymwys.

Rhagor o wybodaeth:  Cynllun dileu cyllid myfyrwyr Cymru yn rhannol

 


Sut i wneud cais

Dysgwch fwy a gwnewch gais

Mae dyddiadau cau ceisiadau yn newid bob blwyddyn ond ar gyfer myfyrwyr israddedig newydd mae'r dyddiad cau yn gynnar ym mis Mai fel arfer.Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Cyllid ar gyfer cyrsiau gwaith cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd

Dewch i wybod mwy am gyllid ar gyfer cyrsiau gofal iechyd, gwaith cymdeithasol ac addysgu.

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

Dewch o hyd i’r cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig mewn prifysgolion, gan gynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth.