Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddwy brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw.

Gallech gael amrywiaeth o gyllid myfyrwyr i’ch helpu gyda’r naill a’r llall ac, o fis Medi 2018 ymlaen, byddwch yn cael mwy o gymorth gyda chostau byw yn ystod y tymor.  Edrychwch ar rai o'r opsiynau cyllido sydd ar gael i chi.

Cefnogaeth ffioedd dysgu

Gall myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu ffioedd dysgu. Y brifysgol neu'r coleg sy'n pennu'r ffioedd dysgu. Yng Nghymru, gosodwyd cap ar ffioedd dysgu, sef £9,000 y flwyddyn, ond mewn rhannau eraill o'r DU gallech orfod talu hyd at £9,250 y flwyddyn am gwrs gradd llawn amser.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu, a bydd yn rhaid ichi ei ad-dalu unwaith byddwch yn ennill dros £25,000. Nid yw benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu yn dibynnu ar brawf modd.

Cymorth Costau Byw

Fe allwch gael o leiaf £1,000 na fydd yn rhaid ichi ei dalu'n ôl. Os ydych yn dilyn cwrs gradd llawn amser, drwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau gallech fod yn gymwys am hyd at £11,250 y flwyddyn tuag at eich costau byw os ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, a £9,000 y flwyddyn yng ngweddill y DU. Bydd israddedigion rhan-amser yn derbyn cymorth tebyg ar sail pro-rata yn seiliedig ar ddwysedd y cwrs.

Defnyddir prawf modd i benderfynu pwy sydd angen y grantiau fwyaf. Os ydych o aelwyd incwm is, byddwch yn cael grant uwch. Gallwch gael benthyciad cynhaliaeth i ychwanegu at yr hyn a gewch. Bydd uchafswm y benthyciad yn dibynnu ar faint o grant a gewch.

Gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan wnewch yr ad-daliad cyntaf o dan gynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru.

Gwnewch gais trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru a chael mynediad i wybodaeth fanwl am y cymorth sydd ar gael.

Dysgwch fwy am y pecyn cyllid myfyrwyr newydd.

Cymorth ychwanegol

Os ydych yn anabl a/neu os oes gennych blentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, gallwch wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl, Grant Dibynyddion, Grant Gofal Plant a Lwfans Rhieni sy’n Dysgu i’ch helpu tra byddwch yn astudio. Am ragor o wybodaeth edrychwch ar:

Ad-daliadau

Cofiwch, nid oes rhaid ad-dalu’r grantiau, ond mae’n rhaid ad-dalu benthyciadau ac mae llog yn cael ychwanegu’n syth. Mae’n bwysig ystyried hyn cyn cymryd benthyciad ffioedd dysgu a/neu fenthyciad costau byw.

Fodd bynnag, ni fydd yn rhaid i chi ddechrau ad-dalu’r arian rydych wedi’i fenthyca tan eich bod wedi gorffen astudio neu wedi gadael eich cwrs a bod eich incwm dros y trothwy ad-dalu presennol o £25,000 y flwyddyn.

Pan fyddwch yn dechrau ad-dalu, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad o £1,500 oddi ar eich benthyciad costau byw cyntaf gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ad-daliadau’n cael eu cymryd o’ch cyflog ac mae’r swm y byddwch yn ei ad-dalu pob mis yn seiliedig ar eich incwm, ac nid y swm y gwnaethoch ei fenthyca. Gwybod mwy ar Gwmni Fenthyciadau Myfrwyr.

Edrychwch hefyd ar canslo'n rhannol dyled benthyciad myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr Cymraeg.

Sut i wneud cais

Mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn fater syml, a gallwch ei wneud yn uniongyrchol drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Darperir gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Mae'n cynnig cyllid ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n mynd i addysg uwch yn y DU.

Cofiwch y gallwch wneud cais am grantiau a benthyciadau i helpu gyda'ch costau byw, a benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu.Dogfennau

PDF
3.77 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch (yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai i chi hefyd hoffi