Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dysgu o bell ac ar-lein

Mae yna amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau y gellir eu gwneud heb fynd i’r coleg na’r brifysgol. Gallant fod yn gyrsiau yn y DU neu ledled y byd.

Dewch i wybod mwy am ddysgu o bell ac ar-lein

Beth yw dysgu o bell ac ar-lein?

Ffordd o ddysgu yw hon lle na fyddwch yn yr un ystafell yn gorfforol â’r athro, y tiwtor neu’r hyfforddwr. Mae'n ffordd hyblyg o ddysgu ac o ennill cymhwyster cydnabyddedig. Ni fyddwch mewn ystafell ddosbarth gyda dysgwyr eraill.

Bydd y darparwr addysg yn darparu unrhyw wybodaeth a deunyddiau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich cwrs ac fel arfer byddwch yn cael mynediad iddynt ar-lein. Bydd tiwtor pwrpasol i'ch cefnogi gyda'ch gwaith.Efallai y byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor neu fyfyrwyr eraill pob hyn a hyn.

Er y bydd gennych lawer o hyblygrwydd o ran sut a phryd y byddwch chi'n dewis astudio (o gymharu â mynychu sefydliad addysg yn gorfforol), bydd yn rhaid i chi orffen cwblhau aseiniadau ac eistedd arholiadau.

Mae dros 270,000 o fyfyrwyr israddedig yn cael eu gradd gyntaf drwy ddysgu o bell."

The Complete University Guide
Ydy dysgu o bell ac ar-lein yn addas i mi?

I benderfynu os yw dysgu o bell ac ar-lein yn addas i chi, meddyliwch am y dull dysgu sydd orau gennych. Ydych chi'n:

 • dda am ddysgu ar eich pen eich hun neu a yw’n well gennych fod yng nghwmni eraill?
 • gallu ysgogi eich hun ac yn gallu blaenoriaethu eich amser yn dda neu a oes angen i chi gael eich tywys a chael terfynau amser penodol gan eraill?
 • gallu gweithio yn ddigidol ar e-bost neu drwy alwad fideo neu a yw'n well gennych weithio wyneb yn wyneb?

Cymerwch y prawf VARK (dolen Saesneg) i weld beth yw eich ffordd orau o ddysgu.


Meddyliwch am fanteision ac anfanteision dysgu o bell ac ar-lein i weld os yw'n addas i chi

Gall manteision gynnwys:

 1. Cyfathrebu â dysgwyr ledled y byd a fydd yn cyfoethogi'r profiad dysgu
 2. Astudio ar eich cyflymder eich hun - chi sy'n dewis pryd ac o ble rydych yn astudio
 3. Gweithio o amgylch eich ffordd o fyw a’ch ymrwymiadau
 4. Y gallu i ailhyfforddi heb orfod mynychu sefydliad addysgol i ennill y cymhwyster

Gall anfanteision gynnwys:

 1. Ei chael hi’n anodd neilltuo amser i astudio
 2. Teimlo’n unig heb unrhyw gysylltiad uniongyrchol, wyneb yn wyneb â chyd-ddysgwyr neu athro (er byddwch yn cael cefnogaeth tiwtor)
 3. Problemau gyda thechnoleg gwybodaeth a all achosi rhwystredigaeth
 4. Pethau sy’n tynnu eich sylw drwy astudio gartref
Pa gyrsiau y gallaf eu gwneud a pha gymwysterau gallaf eu hennill?

Gallwch astudio amrywiaeth o wahanol gyrsiau ar-lein. Cyrsiau fel:

 • Y Celfyddydau a'r Dyniaethau
 • Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Y Gyfraith
 • Gwyddorau Meddygol
 • Seicoleg a Chynghori
 • Gwyddorau Cymdeithasol

a llawer iawn mwy....

Prif awgrym! Bydd UCAS yn caniatáu ichi hidlo opsiynau astudio fel 'Dysgu o Bell' i ddod o hyd i'r rhai y gellir eu gwneud fel cyrsiau o bell ac ar-lein.

Gallwch ennill yr un cymwysterau yn astudio cwrs o bell ac ar-lein fel y byddech petai chi'n mynychu coleg addysg bellach a phrifysgol. Dyma rai cymwysterau y gallwch eu hastudio:

 • Diplomâu
 • Graddau sylfaen
 • Graddau baglor
 • Graddau meistr
 • Doethuriaethau

Yn dibynnu ar y darparwr, gallwch hefyd ddewis astudio modiwlau annibynnol a chyrsiau byr ar wahanol lefelau. Edrychwch ar enghreifftiau o'r modiwlau a gynigir gan Y Brifysgol Agored. (dolen Saesneg)

Sut ydw i'n gwneud cais am gwrs a faint fydd yn ei gostio?

Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i'r cwrs rydych chi'n teimlo sy'n iawn i chi, bydd angen i chi gysylltu â darparwr y cwrs yn uniongyrchol i ddarganfod sut i wneud cais. Efallai y bydd yn rhaid i chi gofrestru gyda nhw yn gyntaf a chwblhau proses ymgeisio.(Edrychwch ar y 'Dolenni defnyddiol' isod am restr o wahanol ddarparwyr i ddechrau eich chwiliad).

Bydd cost y cwrs yn amrywio yn dibynnu ar y darparwr, pwnc, lefel cymhwyster a hyd astudio. Mae'n debygol y bydd y gost yn llai na phe bai'n rhaid i chi fynychu sefydliad addysgol yn llawn amser. Mae'r Brifysgol Agored yn rhoi esiampl:

Byddai astudio rhan-amser ar gyfer gradd anrhydedd ar gyfradd o fodiwl 60 credyd y flwyddyn yn costio £948 y flwyddyn ac yn cymryd chwe mlynedd i'w gwblhau.Wedi ei selio ar brisiau heddiw, cyfanswm y gost fyddai £5,904"

Cofiwch wirio gyda'ch darparwr am unrhyw gefnogaeth ariannol ac edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i chi ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.


Dewis cwrs dysgu o bell ac ar-lein

 • Chwiliwch am fwy o wybodaeth. Dylech geisio cael gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y cwrs; ei gynnwys a sut y caiff ei addysgu a’i asesu
 • Rhowch gynnig ar gwrs am ddim. Cyn ymrwymo a thalu am gwrs, beth am roi cynnig ar gwrs am ddim i weld a yw dysgu o bell ac ar-lein ar eich cyfer chi
 • Byddwch yn ymwybodol o’r costau. Bydd disgwyl i chi dalu am eich cwrs.  Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw’r union gost a’r hyn a gaiff ei gynnwys yn y pris a cofiwch edrych ar yr opsiynau ariannol sydd ar gael - Cyllid Myfyrwyr Cymru
 • Ystyriwch eich camau nesaf. Meddyliwch am y rheswm dros gael y cymhwyster.  Mae’n werth sicrhau bod y cwrs yn cael ei gydnabod ar gyfer y swydd rydych yn awyddus i’w chael. Edrychwch ar y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer gwahanol swyddi yn Gwybodaeth am Swyddi
 • Byddwch yn ofalus. Pan fyddwch yn talu am gwrs, mae’n bwysig eich bod yn sicr bod y cwrs yn bodoli ac nad sgâm ydyw.  Edrychwch ar y wefan, y sefydliad a’i gefndir cyn ymrwymo

Dolenni defnyddiol

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

The Open University

UCAS (gallwch hidlo 'Dysgu o Bell' fel opsiwn astudio)

Cyrsiau yng Nghymru

Distance Learning Centre

Future Learn

Open Learn

Oxford Open Learning (cynnig TGAU a Lefel A fel cyrsiau o bell)

Cyllid Myfyrwyr Cymru


Efallai i chi hefyd hoffi

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.

Addysg oedolion a chymunedol

Cewch wybod rhagor am yr hyn sydd ynghlwm wrth addysg gymunedol ac addysg i oedolion, a ble i ganfod cyrsiau.