Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ysgrifennu CV

Bydd rhai cyflogwyr yn gofyn am CV er mwyn i chi allu gwneud cais am swydd.

Dogfen y byddwch chi’n ei hysgrifennu i roi mwy o wybodaeth amdanoch chi i’r cyflogwr yw CV. Bydd cyflogwyr yn defnyddio CV fel ffordd o benderfynu pwy i’w gyfweld ar gyfer y swydd.

Gwyliwch y fideo

Ysgrifennu CV

Gwyliwch y fideo i wybod mwy am beth mae cyflogwyr yn hoffi ei weld mewn CV.

 

Dangos trawsgrifiad

Beth ddylwn i ei ysgrifennu mewn CV?

Gwybodaeth amdanoch chi, fel eich:

Eicon o dablet

Eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt fel eich rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost


Gwybodaeth am eich sgiliau a'ch profiadau:

Eicon o fasgied siopa

Unrhyw brofiad gwaith neu waith gwirfoddol rydych wedi’i wneud

Eicon o till mewn siop

Unrhyw waith rhan amser neu waith dros y gwyliau rydych chi wedi'i wneud

Eicon o bot planhigyn

Profiad sydd gennych o helpu eraill


Enghreifftiau o beth y gallech ei ddweud mewn CV

Eicon o berson ifanc

"Byddwn yn dda am wneud y swydd hon oherwydd fy mod yn hyderus wrth siarad â phobl newydd"

Eicon o swigod siarad hefo codi bawd

"Rwy'n dda iawn am wrando ar bobl eraill a gallaf ddilyn cyfarwyddiadau'n dda"

Eicon o ddau person yn ysgwyd llaw

"Rwy'n gyfeillgar ac rwy'n mwynhau cwrdd â phobl newydd. Byddwn dda yn gweithio gyda'r cwsmeriaid"


CV gwahanol ar gyfer swyddi gwahanol

Efallai y bydd angen i chi newid eich CV ar gyfer pob swydd y byddwch yn gwneud cais amdani sy’n golygu y gallwch gynnwys y wybodaeth fwyaf defnyddiol ar gyfer y swydd honno.

Y dylech newid eich CV bob tro yr ydych yn gwneud cais am swydd?

Os gwnewch gais am wahanol fathau o swyddi gallwch newid eich CV.

Ond, os gwnewch gais am yr un mathau o swyddi gallwch ddefnyddio'r un CV.


Beth yw canolwr?

Ar ddiwedd CV bydd angen i chi ysgrifennu enw a manylion cyswllt canolwr. Dyma berson y gall y cyflogwr siarad gyda a gwybod mwy amdanoch chi. Ni allwch gynnwys eich rhieni na ei ffrindiau fel canolwyr. 

Meddyliwch am rywun sy'n eich adnabod chi yn dda ac sy'n gwybod pa sgiliau a rhinweddau sydd gennych chi. Gall hyn fod yn

  • Athro neu Diwtor
  • Cyflogwr (o swydd arall, profiad gwaith neu leoliad gwirfoddoli)
  • Gweithiwr Cymdeithasol
  • Arweinydd Clwb Ieuenctid
  • Hyfforddwr Chwaraeon
Show more

Ysgrifennu llythyr cais gyda eich CV

Mae llythyr cais yn dweud wrth y cyflogwr pam eich bod yn anfon CV atynt ac yn dweud ychydig amdanoch chi'ch hun.

Os ydych chi'n anfon eich CV neu e-bost at gyflogwr, gellir ysgrifennu'r llythyr hwn yn yr e-bost. Yn yr e-bost neu'r llythyr mae angen i chi gynnwys:

  • Eich enw
  • Y swydd rydych yn ceisio amdani
  • Rhai o'ch sgiliau
Show more

Pethau i chi feddwl amdanynt cyn i chi anfon eich CV

Eicon sgrin cyfrifiadur

Cofiwch gadw eich CV ar gyfrifiadur. Byddwch wedyn yn gallu ei newid pan fyddwch eisiau gwneud cais am wahanol swyddi

Llythrennau ABC a tic

Chwiliwch am gamgymeriadau sillafu. Gofynnwch i Athro/Diwtor neu aelod o’r teulu edrych arno

Eicon dogfen CV

Gwnewch yn siŵr bod y CV yn lân. Peidiwch a cholli diod arno na’i rwygo


Gwyliwch y fideo

Cymraeg yn y gweithle

Gwyliwch y fideo i wybod mwy am Cymraeg yn y gweithle a sut mae'r Gymraeg yn cael ei ystyried fel sgil.


 

 

Dangos trawsgrifiad

Dogfennau


Efallai y byddech hefyd yn hoffi