Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa

Bydd eich plentyn yn gwneud penderfyniadau pwysig am eu dyfodol drwy gydol eu blynyddoedd mewn addysg. Gall Gyrfa Cymru eich cefnogi chi a'ch plentyn i wneud y penderfyniadau cywir i'w helpu nhw i gyflawni eu huchelgeisiau gyrfa.

Cefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau am eu dyfodol nhw

Amdanom ni

Bydd yr economi a'r farchnad swyddi yn newid yn sylweddol dros y misoedd nesaf a hyd yn oed y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i'r pandemig.

Yn y sefyllfa hon sy'n newid mor gyflym, mae cyngor ac arweiniad diduedd ar yrfaoedd yn bwysicach nag erioed. Rydym am eich cefnogi chi gyda'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf fel y gallwch chi fod yn y sefyllfa orau i helpu'ch plentyn i lywio ei lwybr gyrfa.

Rydym yma i helpu pobl ifanc ac oedolion i wneud cynlluniau a phenderfyniadau gyrfa, i symud i'r hyfforddiant cywir, dysgu pellach, neu gyfleoedd cyflogaeth.

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth a chymorth gyrfa diduedd am ddim i unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau addysg neu gyflogaeth.

Mae ein gwasanaethau'n canolbwyntio ar gefnogi cwsmeriaid i ddatblygu ymwybyddiaeth a dyheadau i'w paratoi nhw i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol drwy gydol eu bywydau.

Gellir cael mynediad i'n gwasanaethau dros y ffôn ar 0800 028 4844, trwy sgwrs ar y we, neu drwy ebost.

Dysgwch fwy amdanom ni.

Show more

Taith gyrfa

Wrth i'ch plentyn fynd yn ei flaen drwy'r ysgol, mae adegau allweddol lle bydd angen iddyn nhw wneud penderfyniadau a dewisiadau a fydd yn effeithio ar eu gyrfa yn y dyfodol.

Blwyddyn 9
13-14 oed

Penderfyniadau a wneir ym mlwyddyn 8 neu 9

Naill ai ym mlwyddyn 8 neu 9 bydd eich plentyn yn dewis pa bynciau, cyrsiau a chymwysterau i'w hastudio ym mlynyddoedd 10 ac 11.

Pethau i’w hystyried ym mlwyddyn 8 neu 9

Bydd y dewis o bynciau TGAU yn cael rhywfaint o effaith ar yr hyn y gall eich plentyn ei wneud yn y dyfodol. Fodd bynnag, dewis pynciau sy'n addas i'ch plentyn a'u galluoedd sydd fwyaf pwysig.

Os oes ganddyn nhw yrfa mewn golwg, meddyliwch am y pynciau y gallai fod eu hangen arnyn nhw. Os na, ewch am gydbwysedd da. Bydd hyn yn cadw eu hopsiynau gyrfa ar agor yn nes ymlaen.

Cymorth gan Gyrfa Cymru i helpu gyda gwneud penderfyniadau ym mlwyddyn 8 a 9

Yn yr ysgol bydd eich plentyn yn cael cyfle i ddarganfod mwy am eu personoliaethau a'u cryfderau ac i archwilio syniadau am swyddi drwy:

Fel rhiant neu warcheidwad siaradwch â'n cynghorwyr gyrfa mewn nosweithiau rhieni a digwyddiadau i rieni neu gallwch gysylltu â ni am gymorth pellach.

Show more
Blwyddyn 11
15-16 oed

Penderfyniadau a wneir ym mlwyddyn 11

Ar ôl TGAU bydd eich plentyn yn wynebu sawl dewis. Gallai eich plentyn:

Pethau i’w hystyried ym mlwyddyn 11

Os oes gan eich plentyn yrfa mewn golwg, ymchwiliwch i'r gofynion mynediad gan ddarganfod a oes angen unrhyw bynciau neu gyrsiau penodol. Bydd hyn yn effeithio ar eu camau nesaf. Lle da i ddechrau yw archwilio ein teitlau swyddi Gwybodaeth am Swyddi , sy'n cynnwys gwybodaeth am ofynion mynediad a llawer mwy.

Cymorth gan Gyrfa Cymru i helpu gyda gwneud penderfyniadau ym mlwyddyn 11

Ym mlwyddyn 10 neu 11 gofynnir i ddisgyblion lenwi holiadur o'r enw Gwirio Gyrfa. Bydd yr arolwg hwn yn dangos i ni pa mor bell y mae eich plentyn wedi symud ymlaen gyda chynllunio ar gyfer y dyfodol ac yn ein helpu ni i gynnig cefnogaeth wedi'i theilwra yn unol â'u hanghenion nhw.

Gallai'r cymorth gynnwys y canlynol:

 • Mynediad i ddigwyddiadau cyflogwyr
 • Gwaith grŵp ar bynciau penodol
 • Cyfweliadau un i un gyda chynghorydd gyrfa

Gall eich plentyn hefyd ddod o hyd i’r holl wybodaeth a'r offer sydd ar gael ar ein gwefan ar unrhyw adeg.

Fel rhiant neu warcheidwad siaradwch â'n cynghorwyr gyrfa mewn nosweithiau rhieni a digwyddiadau i rieni neu gallwch gysylltu â ni am gymorth pellach.

Show more
Blwyddyn 13
17-18 oed

Penderfyniadau a wneir ym mlwyddyn 13

Ar hyn o bryd mae gan eich plentyn amrywiaeth o ddewisiadau gan gynnwys a ddylid:

Pethau i’w hystyried ym mlwyddyn 13

Bydd dewis gyrfa eich plentyn yn penderfynu ar eu camau nesaf nhw. Ymchwiliwch i ofynion mynediad ac ystyriwch yr holl opsiynau.

I gael trosolwg o'r holl opsiynau, ewch i:

Ymchwiliwch i ofynion mynediad trwy:

Os ydy’ch plentyn chi’n ystyried mynd i addysg uwch, gall y cyllid sydd ar gael hefyd effeithio ar ei benderfyniad. Dysgwch fwy am gyllido eich astudiaethau.

Show more

Sut allwch chi helpu eich plentyn i wneud dewisiadau gyrfa?

Byddwch chi yn ddylanwad mawr ar ddewisiadau gyrfa eich plentyn. Dyma rai awgrymiadau ar sut y gallwch chi helpu:

 • Trafodwch eu syniadau gyrfa yn y dyfodol a'u hannog i feddwl am yr holl opsiynau sydd ar gael
 • Anogwch nhw i wneud defnydd llawn o'r cymorth sydd ar gael iddyn nhw yn yr ysgol, y coleg a gennym ni yn Gyrfa Cymru
 • Defnyddiwch y wefan hon i edrych i'r dyfodol drwy ddysgu am y farchnad swyddi, sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw a thueddiadau cyflogaeth
 • Anogwch nhw i ddatblygu eu sgiliau drwy addysg, hobïau, diddordebau, profiad gwaith a swyddi rhan-amser
 • Anogwch nhw i ymchwilio a chaniatewch iddyn nhw wneud eu dewisiadau eu hunain
 • Dangoswch y Cwis Buzz iddyn nhw er mwyn dod o hyd i'w cryfderau, a'r Cwis Paru Gyrfa i archwilio syniadau am swyddi
 • Mynychwch ddigwyddiadau a gweminarau Gyrfa Cymru
 • Ewch i weld Cynghorwyr Gyrfa yn ystod nosweithiau rhieni yn ysgol eich plentyn

Ein gwasanaethau

Rydym ni’n cynnig ystod eang o wasanaethau i gefnogi eich plentyn drwy'r ysgol, y chweched dosbarth, y coleg ac i gyflogaeth neu addysg uwch.

Fel rhan o'r gwasanaethau hyn, efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi neu'ch plentyn drwy e-bost, neges destun, neu dros y ffôn i roi mwy o wybodaeth i chi neu iddyn nhw am weithgareddau, digwyddiadau neu wybodaeth sy'n berthnasol i addysg a gyrfa eich plentyn yn y dyfodol.

Gwasanaethau i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9 i 11

Cyfle i gael cipolwg ar yr ystod o wasanaethau y mae Gyrfa Cymru yn eu cynnig i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11.

Gwasanaethau i bobl ifanc mewn addysg ôl-16

Archwilio'r cymorth y mae Gyrfa Cymru yn ei gynnig i bobl ifanc mewn addysg ôl-16 gan gynnwys y 6ed dosbarth a'r coleg.

Gwasanaethau i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Gallwch weld y cymorth wedi'i deilwra y mae Gyrfa Cymru yn ei gynnig i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Gwasanaethau i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant

Gall Gyrfa Cymru gefnogi eich plentyn ar ôl iddynt adael addysg i archwilio eu hopsiynau a'u helpu i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Pa fanylion sydd gennym ni a pham?

Er mwyn i ni ddarparu ein gwasanaethau, mae'n angenrheidiol i ni gadw data personol am y cwsmeriaid rydym ni’n gweithio gyda nhw. I ddysgu mwy am sut rydym ni’n defnyddio data personol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

Cysylltu â ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi gwestiynau am y cymorth gyrfa rydym ni’n ei gynnig i'ch plentyn.

Efallai y byddwch chi hefyd yn chwilio am gymorth gyrfa i chi'ch hun, er enghraifft os ydych chi’n chwilio am waith, yn wynebu colli swydd, neu'n newid gyrfa. Rydym ni hefyd yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfa i oedolion. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad neu i ddysgu mwy.

Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.