Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Rhieni

Croeso i dudalen wybodaeth Gyrfa Cymru ar gyfer rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr.

Yn Gyrfa Cymru rydym am eich helpu chi gyda'r canlynol:

  • Deall sut rydym ni yn helpu ac yn cefnogi eich plentyn gyda'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol
  • Mynediad at wybodaeth ac adnoddau a fydd yn eich galluogi chi i gefnogi eich plentyn wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau gyrfa
  • Gwybod sut i gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth, cyngor neu gymorth i'ch plentyn

Adnoddau a gwybodaeth

Cefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa

Bydd eich plentyn yn gwneud penderfyniadau pwysig am eu dyfodol nhw drwy gydol eu blynyddoedd mewn addysg. Gallwn ni eich cefnogi chi a'ch plentyn i wneud y penderfyniadau cywir i'w helpu nhw i gyflawni eu huchelgeisiau gyrfa.

Cefnogi eich plentyn adeg dechrau yn y coleg neu’r chweched dosbarth

Ein 5 cyngor doeth ar gyfer cefnogi eich plentyn yn y coleg neu'r chweched dosbarth.

Cefnogi eich plentyn os ydynt am adael y coleg

Edrychwch ar ein 3 prif awgrym i gefnogi eich plentyn os ydynt yn ystyried gadael y coleg.

Adnoddau addysg Gyrfa Cymru

Cyrchu gweminarau, taflenni gwaith a gweithgareddau gyrfaoedd i helpu eich plant gydag addysg gyrfaoedd.

Ein gwasanaethau

Gwasanaethau i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9 i 11

Cyfle i gael cipolwg ar yr ystod o wasanaethau y mae Gyrfa Cymru yn eu cynnig i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11.

Gwasanaethau i bobl ifanc mewn addysg ôl-16

Archwilio'r cymorth y mae Gyrfa Cymru yn ei gynnig i bobl ifanc mewn addysg ôl-16 gan gynnwys y 6ed dosbarth a'r coleg.

Gwasanaethau i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Gallwch weld y cymorth wedi'i deilwra y mae Gyrfa Cymru yn ei gynnig i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Gwasanaethau i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant

Gall Gyrfa Cymru gefnogi eich plentyn ar ôl iddynt adael addysg i archwilio eu hopsiynau a'u helpu i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Dolenni defnyddiol i'w rhannu gyda'ch plentyn

Mae ein gwefan yn llawn gwybodaeth a chyngor i ddiwallu anghenion eich plentyn wrth iddyn nhw benderfynu ar eu cyfeiriad gyrfa. Isod mae dolenni a gwybodaeth i'ch rhoi chi ar ben ffordd.

Darganfod cryfderau a datblygu sgiliau

Dysgwch am rolau swyddi

Opsiynau

Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9

Help i ddewis pynciau ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Dod o hyd i awgrymiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud dewisiadau gyrfa.

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Gwneud penderfyniadau

Cymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant ac addysg

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Gwybodaeth am arholiadau 2022