Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Paratoi ar gyfer cyfweliad

Os ydych wedi cael cynnig cyfweliad, da iawn chi. Mae hyn yn golygu bod y cyflogwr yn meddwl efallai mai chi yw'r person iawn ar gyfer y swydd ac eisiau darganfod mwy amdanoch chi.

Cyfweliadau

Gwyliwch y fideo i wybod beth mae cyflogwyr yn ei ddisgwyl gennych mewn cyfweliad.

Gweld dogfen trawsgrifiad a chapsiynau (PDF, 69KB, bydd y ffeil yn agor mewn ffenestr newydd)

YouTube Fy Nyfodol Gyrfa Cymru

Beth yw'r gwahanol fathau o gyfweliadau?

Eicon o berson

Efallai y bydd un person yn eich cyfweld ond efallai y bydd mwy nag un. Gall rhai cyfweliadau fod yn sgwrs ymlaciol, gall eraill fod yn ffurfiol. Mewn cyfweliad ffurfiol byddwch yn cael cwestiynau penodol. Bydd pawb sy'n cael cyfweliad yn cael yr un cwestiynau

Eicon o 3 person

Weithiau mae rhaid sefyll prawf neu siarad hefo grŵp o bobl fel rhan o'r cyfweliad


Sut ddylwn i baratoi ar gyfer cyfweliad?

Os ydych wedi cael cynnig, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i'r cyflogwr eich bod chi'n mynd i fynd.

Os oes gennych chi gyfweliad yna mae'n bwysig eich bod wedi paratoi. Dyma rhai ffyrdd y dylech chi baratoi:

Eicon o dablet gyda chynnwys

Darllenwch y swydd ddisgrifiad. Bydd hyn yn dweud wrthych beth y byddwch yn ei wneud os cewch y swydd

Eicon o sgrin cyfrifiadur gyda saeth chwilio a chwydd wydr

Ceisiwch wybod gymaint ag y gallwch chi am y cwmni, beth maen nhw'n ei wneud a'r math o gwestiynau maen nhw'n eu gofyn mewn cyfweliadau

Eicon o berson

Meddyliwch pam y byddech chi'n dda am wneud y swydd yma. Fe allech chi ymarfer dweud wrth rywun pam rydych chi eisiau'r swydd

Eicon o hoel traed

Gwnewch gynllun ar gyfer y diwrnod. Meddyliwch am:

  • Sut y byddwch chi'n cyrraedd yno?
  • Beth fyddwch chi'n ei wisgo?
  • Beth rydych chi am ei ofyn iddyn nhw?
Eicon o gadair olwyn

Os oes gennych chi anabledd ac angen newidiadau i sut mae'r cyfweliad yn cael ei wneud bydd angen i chi roi gwybod i'r cyflogwr. Bydd llawer o gyflogwyr yn gofyn hyn ar ffurflen gais


Beth ddylwn i ei wneud ar ddiwrnod y cyfweliad?

Ar ddiwrnod y cyfweliad fe ddylech:

Eicon o berson yn gwisgo tei

Wneud yn siwr eich bod yn lân ac yn daclus. Gwisgwch yn smart

Eicon o gloc

Wneud yn siŵr eich bod chi'n rhoi digon o amser i gyrraedd y cyfweliad

Eicon o ddogfen wedi'i arwyddo

Fynd a rhestr o'r cwestiynau rydych chi am eu gofyn i'r cyflogwr hefo chi


Beth ddylwn i ei wneud yn y cyfweliad?

Yn y cyfweliad fe ddylech:

Eicon o ddau berson yn cyfarfod

Gyflwyno eich hun ac edrych ar y person rydych chi'n siarad hefo

Eicon o gadair

Drio eistedd yn yr un fan a pheidio symud o gwmpas gormod

Eicon o swigod siarad hefo marciau lleferydd ynddo

Ateb y cwestiynau'n glir. Os nad ydych chi'n deall cwestiwn, gofynnwch i'r cyfwelydd egluro beth maen nhw'n ei feddwl


Beth ddylwn i ei wneud ar ôl y cyfweliad?

Ar ôl eich cyfweliad mae yna ychydig o bethau y bydd angen i chi eu gwneud o hyd:

Eicon o godi bawd mewn swigod siarad

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn pryd y byddan nhw'n rhoi gwybod i chi os ydych chi wedi cael y swydd neu ddim

Eicon o galendar a cloc

Os ydych chi'n cael y swydd gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa ddiwrnod rydych yn dechrau a pha amser sydd angen i chi fod yno erbyn

Eicon o ffon a swigod siarad

Os na chewch y swydd, byddai'n syniad da ffonio'r cwmni a gofyn iddynt pam. Mae hyn yn cael ei alw'n gofyn am adborth


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Pwy sy'n gallu fy helpu?

Dewch i wybod am y bobl a'r sefydliadau a all eich helpu i gynllunio eich dyfodol.