Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gofyn i'ch cysylltiadau

Ydych chi erioed wedi clywed “dim ots beth wyt ti'n ei wybod, pwy ti'n ei adnabod sy’n bwysig”?  Mae'n gallu bod yn arbennig o wir wrth chwilio am waith. 

Dewch i wybod sut i ddefnyddio'ch cysylltiadau i gael y swydd


Beth yw'r 'farchnad swyddi gudd'?

Mae cryn dipyn o swyddi nad ydyn nhw’n cael eu hysbysebu. Maen nhw’n cael eu llenwi gan bobl y mae'r cyflogwr yn eu hadnabod  

Mae hyn yn golygu na wnewch chi fyth ddod o hyd i'r swyddi gwag hyn ar-lein neu mewn papur newydd. 

Mae cwmnïau yn recriwtio fel hyn oherwydd:

 • Mae'n rhatach - does dim rhaid talu i hysbysebu'r swydd ar hysbysfyrddau swyddi
 • Mae'n haws – does dim rhaid iddyn nhw dreulio llawer o amser yn pori drwy lwyth o CVs
 • Mae'n effeithiol – maen nhw'n adnabod ac yn ymddiried yn y person felly mae'n llai o risg iddyn nhw

Felly, holwch eich cysylltiadau i weld a ydyn nhw wedi clywed am unrhyw swyddi. Term arall am hyn yw rhwydweithio.

Meddyliwch am eich rhwydwaith fel y bobl yr ydych yn eu hadnabod, y bobl ar eich rhestr cysylltiadau. Mae'r rhain yn cynnwys ffrindiau, teulu, athrawon a thiwtoriaid, cyflogwyr a chydweithwyr, ac efallai cynghorydd gyrfa. Maen nhw i gyd yn adnabod pobl hefyd sydd efallai yn chwilio am gyflogai newydd. 


Sut ydw i'n gwneud cyswllt newydd?

Mae modd rhwydweithio ar-lein neu oddi-ar-lein.  Yma rydym yn canolbwyntio'n bennaf ar rwydweithio oddi-ar-lein ond mae gwneud y gorau o'ch cysylltiadau rhwydweithio ar-lein yn hollbwysig. Darllenwch ein canllaw ar sut i reoli eich rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein.

Dyma rai awgrymiadau rhwydweithio i'ch rhoi ar y trywydd iawn:

 • Lluniwch restr o'ch cysylltiadau - meddyliwch am yr holl bobl yr ydych yn eu hadnabod - cyn athrawon, cyflogwyr, teulu, ffrindiau ac yn y blaen a dywedwch wrthyn nhw eich bod yn chwilio am waith. Efallai y gallant eich helpu neu eu bod yn gwybod am rywun sy'n gallu eich helpu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod am beth rydych chi’n chwilio amdano
 • Ceisiwch gael rhywun i’ch cyflwyno – os oes rhywun yn gwybod am rywun sy'n gallu eich helpu, gofynnwch iddyn nhw eu cyflwyno i chi 
 • Dod o hyd i ddigwyddiadau – edrychwch am ddigwyddiadau rhwydweithio, cynadleddau diwydiant, ffeiriau swyddi, sgyrsiau a gweithdai.  Cyflwynwch eich hunan i gymaint o bobl â phosibl a gofynnwch a allwch gadw mewn cysylltiad 
 • Cymdeithaswch – chwiliwch am rwydweithiau busnes ar safleoedd fel LinkedIn a Facebook ac ymuno â nhw.  Darllenwch ein cyngor ar sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i waith
 • Dechreuwch sgwrs – rydych yn cwrdd â phobl newydd bob dydd - does wybod lle wnaiff y sgwrs arwain
 • Paratowch eich atebion – meddyliwch beth fyddech chi’n ei ddweud pe bai rhywun yn gofyn i chi "dwedwch wrthyf amdanoch chi eich hun”.  Darllenwch fwy am hyn ar ein tudalen technegau cyfweld
 • Ceisiwch swnio'n bositif – dywedwch wrth bobl am eich sgiliau, eich cryfderau a'ch uchelgeisiau. A siaradwch gydag arddeliad
 • Byddwch yn bositif – ni fydd pob cyswllt yn arwain at swydd, y cyfan sydd ei angen yw un cyswllt llwyddiannus
 • Chwiliwch am gyfleoedd i fagu profiadgwirfoddolwch neu ceisiwch ddod o hyd i brofiad gwaith.  Byddwch yn gwneud cysylltiadau newydd a sicrhau eich "bod yn y lle iawn ar yr amser iawn"

Mae rhai pobl yn trefnu i gwrdd â chyswllt er mwyn cyflwyno eu hunain ac i ddarganfod mwy am gwmni neu ddiwydiant arbennig. Yr enw ar hyn yw cyfweliad cywain gwybodaeth. 


Efallai i chi hefyd hoffi

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Cewch wybod sut mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd, a gwneud eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.