Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio gydag ysgolion

Gallwch helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am fyd gwaith fel eu bod yn barod i fod yn weithwyr i chi yn y dyfodol. A allech chi roi amser i siarad â phobl ifanc?

Sut mae Gyrfa Cymru yn helpu?

Mae'r Bartneriaeth Addysg Busnes @ Gyrfa Cymru yn dod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc am eu cyfleoedd gyrfaol.

Ein nod yw sicrhau bod gan bob ysgol bartneriaeth effeithiol gyda chyflogwyr. 

Pam cymryd rhan?

Fel partner i ysgol, gallwch roi cymhelliant, ysbrydoliaeth, gwybodaeth a phrofiadau i bobl ifanc er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial.

Mae ymchwil gan y Tasglu Addysg a Chyflogwyr yn dangos bod cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chyflogwyr yn:

 • Newid agweddau disgyblion at addysg

 • Dylanwadu ar gynlluniau gyrfa a dewisiadau pwnc disgyblion

 • Cymell disgyblion i astudio'n galetach
 • Helpu disgyblion i gael graddau gwell

Drwy gymryd rhan, byddwch hefyd yn help:

 • I ddiogelu eich busnes ar gyfer y dyfodol
 • I gefnogi economi Cymru
 • I godi proffil eich busnes

Pa weithgareddau y gallai ei gynnwys?

Mae yna amrywiaeth o ffyrdd y gallech chi gymryd rhan mewn ysgol. Gallai gynnwys:

 • Cyflwyno gweithdy neu ddosbarth meistr i ddisgyblion
 • Cynnal ymweliadau â'ch cwmni ar gyfer athrawon/myfyrwyr
 • Cynnig profiad gwaith
 • Cynnal sesiynau blasu
 • Rhoi cyngor a chymorth
 • Mynd i ffeiriau gyrfaoedd

Sut mae cymryd rhan

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i wneud y cyswllt cyntaf hwnnw ac adeiladu partneriaethau gydag ysgolion. Efallai y bydd hynny'n dechrau drwy gofrestru eich manylion ar y Gyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) i roi gwybod i ysgolion y gallwch neilltuo rhywfaint o amser i helpu. 

Mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) yn gronfa ddata o gyflogwyr ledled Cymru sy’n awyddus i weithio gydag ysgolion mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Gall ysgolion chwilio am gyflogwyr yn eu hardal a gofyn am eich cefnogaeth drwy Gyrfa Cymru.

E-bostiwch ni i gael gwybod mwy ac i ddechrau arni.

Lawrlwytho

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Taflen cyflogwyr y Gyfnewidfa Addysg Busnes Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Canllaw i ymgysylltu ag ysgolion yng Nghymru - Adnodd Digidol i Gyflogwyr Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Edrychwch ar y fideo i wybod mwy am sut mae'r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn gweithio

Menter Partneriaid Gwerthfawr Ysgolion

Dysgwch ragor am Fenter Partneriaid Gwerthfawr Ysgolion.

Astudiaethau Achos Cyflogwr

Stori RWE

RWE Renewables yn dod yn bartner gwerthfawr ysgol drwy gefnogi gweithgareddau addysg busnes ym Mhort Talbot, gan dynnu sylw at gyfleoedd yn y sector ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.

Stori DTCC

Drwy ddatblygu partneriaeth werthfawr gydag ysgolion yn Wrecsam, gall DTCC ddiogelu eu busnes ar gyfer y dyfodol, cefnogi economi Cymru a chodi proffil ei fusnes.

Stori Griffiths

Mae Griffiths yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i godi ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y diwydiannau Peirianneg Sifil ac Adeiladu.

Stori Taylor

Llwyddodd Taylor i gael prentisiaeth peirianneg gyda Wales & West Utilities oherwydd ei hoffter o bynciau STEM.

Stori HSBC

Mae Kim Jones, Rheolwr Manwerthu’r Gangen yn HSBC Llandrindod, yn annog cyflogwyr i gymryd rhan yng Nghyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.

Stori Gallt y Glyn

Mae Elin Aaron yn rhedeg bwyty a thŷ llety teuluol bach wrth odre’r Wyddfa ac mae’n credu mewn cefnogi ysgolion lleol. Dyma’i hanes...

Stori Celtic Horizons

Mae Celtic Horizons wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith mae’n ei wneud mewn ysgolion er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Stori Anik

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg, dyma stori Anik Cartwright sy’n dangos sut mae’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr benywaidd.

Hysbysiadau preifatrwydd

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (“Gyrfa Cymru”) yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Lywodraeth Cymru.

Mae'r hysbysiadau preifatrwydd hyn yn egluro sut mae Gyrfa Cymru (fel rheolwr data) yn cydymffurfio â deddfau amddiffyn y Deyrnas Unedig a chanllawiau gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (“ICO”). Mae hyn yn cwmpasu'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi (gan gynnwys cynnwys fideo), sut rydym yn ei ddefnyddio a'r sefydliadau rydym yn rhannu'r wybodaeth â nhw.

Mae'r hysbysiadau preifatrwydd yn berthnasol i wasanaethau ymgysylltu â chyflogwyr Gyrfa Cymru, lle rydym yn hwyluso cysylltiadau rhwng cyflogwyr neu gyn-fyfyrwyr ac ysgolion. Bydd unrhyw newidiadau i'r hysbysiadau preifatrwydd yn cael eu postio yma ac rydym yn awgrymu eich bod yn ailedrych ar yr hysbysiadau wrth i chi ddefnyddio gwasanaethau Gyrfa Cymru dros amser:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am y cyllid i brentisiaethau yng Nghymru a sut i hysbysebu swyddi gwag.

Hyfforddeiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed yw hyffordeiaethau. Cefnogwch berson ifanc trwy roi profiad gwaith i hyfforddeiaeth yn eich busnes.