Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wedi dechrau cwrs newydd? - 6 cwestiwn y gallwch fod yn ei ofyn

Gallwch ddisgwyl....

 • Cymryd amser i ddod i arfer â’ch cwrs neu bwnc newydd. Felly, rhowch amser i chi ei hun addasu
 • Bydd gennych gwestiynau (ac efallai amheuon hyd yn oed) am y cwrs a'r dyfodol

Edrychwch ar rai cwestiynau cyffredin

Yn teimlo'n nerfus ac yn ansicr yn y dosbarth neu'r amgylchedd newydd?

Ydw

 • Mae'n naturiol teimlo'n nerfus wrth ddechrau blwyddyn newydd mewn dosbarth newydd. Cofiwch ei bod yn debygol iawn bod pawb arall yn y dosbarth yn teimlo'r un fath â chi
 • Rhowch amser i chi eich hun ymgartrefu a dod i adnabod pobl. Mae'n cymryd amser i setlo a dod i arfer i bethau
 • Meddyliwch pam rydych yn gwneud y cwrs hwn. Os ydych yn gwneud y cwrs oherwydd eich gyrfa yn y dyfodol, canolbwyntiwch ar y nod hwnnw
 • Gall ymuno â chlybiau, neu gymryd rhan mewn chwaraeon, yn eich ysgol neu goleg, fod yn ffordd wych o wneud ffrindiau. (Mae darpar gyflogwyr yn hoffi gweld eich bod yn cymryd rhan mewn pethau eraill ar wahân i astudio. Mae'n ychwanegu at eich profiad)
 • Edrychwch o gwmpas am bobl eraill yn eich dosbarth sy'n edrych yn nerfus a gofynnwch iddynt sut maen nhw'n teimlo. Mae hyn yn dangos blaengarwch a'ch bod yn ddigon dewr i oresgyn eich nerfau

Nac ydw

 • Rydych yn un o'r bobl hynny sy'n mwynhau cwrdd â phobl newydd, ac mae hynny'n rhinwedd gwych. Wrth i chi edrych ymlaen at eich addysg a'ch gwaith yn y dyfodol gallwch nodi hyn fel cryfder mewn ceisiadau a CVs
 • Meddyliwch am ychwanegu at y cryfder hwnnw drwy gynnwys pobl eraill yn eich dosbarth sy'n edrych yn nerfus ac yn ansicr. Mae hyn yn dangos sgiliau arwain ac arsylwi
Yn cael amheuon mai dyma'r cwrs iawn i chi?

Ydw

Mae'n synhwyrol iawn gwneud yn siŵr bod y cwrs rydych yn ei ddilyn yn cyd-fynd â'ch nodau ar gyfer y dyfodol.

 • Ymchwiliwch i ba yrfaoedd a swyddi y gallwch eu gwneud gyda'r cwrs hwn. Ydyn nhw'n cyd-fynd â'ch nodau gyrfa?
 • Yn Gwybodaeth am Swyddi darganfyddwch y cymwysterau a'r pynciau sydd eu hangen ar gyfer y swyddi y mae gennych chi ddiddordeb ynddynt
 • Edrychwch ar y gofynion mynediad ar gyfer y cyrsiau, prentisiaethau neu swyddi rydych am eu gwneud yn y dyfodol
  • Ewch i  UCAS (dolen Saesneg) i ddod o hyd i'r meini prawf mynediad ar gyfer y cyrsiau gradd yr ydych eisiau gwneud cais amdanynt
  • Edrychwch ar wefannau swyddi a Chwilio am brentisiaethau er mwyn dod o hyd i swyddi rydych yn debygol o wneud cais amdanynt yn y dyfodol. Pa gymwysterau y maen nhw'n gofyn amdanynt?
 • Meddyliwch am y canlyniadau pe baech yn gadael eich cwrs. Beth wnewch chi yn lle hynny? Ymchwiliwch i opsiynau eraill, a chynlluniwch eich camau nesaf yn gyntaf. Gwnewch yn siŵr bod beth bynnag yr ydych yn ei gynllunio yn cyd-fynd â'ch nodau gyrfa neu'n bodloni'r gofynion mynediad
  • Cysylltwch â ni i siarad â Chynghorydd Gyrfa drwy sgwrs ar-lein, dros e-bost neu dros y ffôn, a gofynnwch am fwy o wybodaeth am ble y bydd eich cwrs yn arwain
  • Chwiliwch yr adran Chwilio am Gwrs i edrych ar gyrsiau eraill

Nac ydw

 • Mae bod yn hyderus yn eich dewis o gwrs yn ddechrau ardderchog i'ch blwyddyn
 • Bydd cynnal yr hyder hwn yn eich helpu i lwyddo a chyflawni eich nodau
Yn pryderu na fyddwch yn gallu fforddio aros mewn addysg?

Ydw
Mae cynllunio sut y gallwch ariannu eich astudiaeth yn bwysig iawn.
Gall costau gynnwys:

 • Costau'r cwrs
 • Cyfarpar, offer neu ddeunyddiau ar gyfer eich astudiaeth
 • Costau teithio
 • Costau byw os ydych yn byw yn annibynnol
 • Costau gofal plant os oes gennych ddibynyddion

Mae'r cymorth y gallech ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Rydym yn awgrymu:

Gall swydd ran-amser neu dymhorol er mwyn helpu i ariannu eich astudiaethau fod yn ffordd dda o dalu am gostau hefyd. Ymysg manteision swydd ran-amser hefyd mae ychwanegu at eich profiad gwaith.
Noder: Cyn i chi ymrwymo i waith rhan amser neu waith tymhorol, gwnewch yn siŵr y gallwch wneud hyn ar y cyd â'ch astudiaethau ac ymdopi â phwysau gweithio ac astudio.

Nac ydw

 • Rydych chi wedi trefnu eich cyllid eleni, sy'n wych
 • Os mae eich nod yw mynd i brifysgol, yna mae angen gwybod am yr opsiynau cyllid sydd ar gael. Cewch wybod mwy ar Cyllid Myfyrwyr Cymru
 • Edrychwch ar yr  Cyllid i Fyfyrwyr yn y Brifysgol er mwyn gwybod beth i'w ddisgwyl yn y dyfodol
Meddwl sut y byddwch yn ymdopi â gwaith cwrs ac arholiadau?

Ydw

Gofynnwch gwestiynau i’ch athro neu diwtor am y gwaith cwrs a’r arholiadau gan gynnwys:
 

 • Faint o draethodau/arholiadau fydd angen eu gwneud?
 • Beth yw dyddiadau’r traethodau a’r arholiadau?
 • Pa gymorth fydd ar gael gan yr ysgol/coleg ar gyfer aseiniadau/gwaith cwrs ac adolygu?


A...

 • Peidiwch â chynhyrfu! Gwnewch gynllun
 • Gofynnwch am help. Peidiwch a chadw'n dawel os oes angen help arnoch neu os ydych yn poeni am y gwaith a therfynau amser
 • Ceisiwch gael gafael ar gyn bapurau arholiad
 • Siaradwch â myfyrwyr a wnaeth y cwrs y llynedd os yw'n bosibl er mwyn cael syniad o beth i'w ddisgwyl


Nac ydw

Dechreuwch feddwl am greu cynllun i wneud yn siwr eich bod yn ymwybodol o'r prif ddyddiadau a dyddiadau cau ar gyfer gwaith cwrs, asesiadau ac arholiadau 

Ansicr am gael athro neu ddarlithydd newydd?

Ydw
Mae’n cymryd amser i ddod yn gyfarwydd â thiwtor neu athro newydd.
Efallai y bydd ganddynt ffyrdd gwahanol o esbonio pethau.  Bydd eu systemau a’u disgwyliadau’n wahanol fwy na thebyg.

Felly...

 • Rhowch amser i chi eich hun ymgyfarwyddo ac addasu
 • Meddyliwch am y rhesymau dros fod ar y cwrs hwn. Os dyma'r cwrs sy'n arwain at eich nodau gyrfa yna parhewch i ganolbwyntio ar y nodau hynny
 • Os bydd yn golygu eich bod gam yn nes at gyrraedd eich nodau mae'n werth yr ymdrech
 • Os ydych yn cael trafferth deall pethau yn y dosbarth, gofynnwch i'ch athro neu'ch tiwtor eich helpu chi. Os na allwch ddeall rhywbeth, yna mae'n debygol na fydd pobl eraill yn y dosbarth yn ei ddeall 'chwaith

 

 • Os ydych wedi cael amser i addasu a'ch bod chi dal yn anhapus, yna siaradwch â rhywun:
  • Yn yr ysgol, siaradwch â'ch athro dosbarth neu'ch pennaeth blwyddyn
  • Yn y coleg siaradwch â'r gwasanaethau myfyrwyr, yr adran lles myfyrwyr neu bennaeth adran
  • Cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru
  • Rhannwch sut rydych yn teimlo gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu yr ydych yn ymddiried ynddyn nhw

Nac ydw

 • Mae’n ymddangos eich bod yn ymgartrefu’n dda
 • Mae’n dda hoffi a chael hyder yn eich athro neu diwtor
 • Ond cofiwch mai cwblhau a phasio’r cwrs yw’r nod
   
Angen cymorth i gynllunio eich amser a’ch baich gwaith?

Ydw
Bydd gennych lawer mwy o ryddid yn y coleg ac yn y chweched dosbarth.  Felly, mae’n bwysig eich bod yn gallu rheoli eich amser eich hun yn dda.
Ystyriwch am hyn fel amswer i ddatblygu sgiliau trefnu, cynllunio a hunangymhelliant da.
Bydd y cryfderau hyn yn bwysig er mwyn cwblhau eich cwrs ac ennill eich cymhwyster.

Dechreuwch arni drwy:

 • Wneud cynllun o'r dyddiadau allweddol yn ystod y flwyddyn. Gallwch gael y rhain gan diwtoriaid eich cwrs a'ch athrawon
 • Caniatewch fwy o amser nag yr ydych yn meddwl y bydd ei angen arnoch i wneud eich gwaith cwrs. Yna, os byddwch yn llwyddo i wneud popeth o fewn yr amser gallwch ymlacio
 • Neilltuwch amser i:
  • ymchwilio ac astudio
  • cyflwyno aseiniadau mewn da bryd
  • adolygu ar gyfer arholiadau

Nac ydw

 • Mae bod yn drefnus iawn, yn llawn cymhelliant a gallu blaenoriaethu eich amser yn gryfderau gwerthfawr i gyflogwyr y dyfodol
 • Bydd cynllunio, bod yn drefnus ac yn llawn cymhelliant yn cyfrannu at flwyddyn lwyddiannus
 • Cofiwch, os ydych hefyd yn gweithio, yn gwneud chwaraeon ac yn dilyn eich diddordebau, y bydd y rhain yn mynd â’ch amser. Dylech ystyried y rhain wrth gynllunio eich amserlen hefyd
Ydych chi'n teimlo eich bod angen cefnogaeth bellach?

Os oedd gennych gefnogaeth yn yr ysgol yna efallai y gwelwch eich bod yn colli'r gefnogaeth yma yn y coleg. Peidiwch â phoeni, efallai y gall y coleg hefyd gynnig y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i lwyddo a mwynhau'r coleg.

Yn dibynnu ar y math o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, gallwch siarad â:

 • Adran gwasanaeth myfyrwyr
 • Cynghorydd Anabledd

Dywedwch wrthyn nhw:

 • Pa gefnogaeth gawsoch chi yn yr ysgol
 • Am unrhyw anghenion dysgu ychwanegol sydd gennych
 • Am yr anawsterau rydych chi'n eu hwynebu ar hyn o bryd
 • Sut yr hoffech chi gael cefnogaeth yn y coleg

Byddwch yn onest. Maen nhw yno i'ch helpu, ond i wneud hyn mae'n rhaid i chi fod yn onest gyda nhw ac egluro'r gefnogaeth yr ydych ei angen.


Efallai i chi hefyd hoffi

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.