Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9

Ydych chi’n ystyried pa bynciau i’w hastudio yn yr ysgol? Gallwn eich helpu gyda’r penderfyniad pwysig hwn.

I ddod yn fuan! Byddwn yn cynnal cyfres o ddiwrnodau agored ym mis Mawrth 2021 ar gyfer blynyddoedd 9,11,12 ac 13 i’w helpu i wneud penderfyniadau am eu dyfodol.

Gall y pynciau rydych chi'n ei ddewis a'r graddau a gewch effeithio ar ba:

 • chweched dosbarth neu goleg y byddwch yn ei ddewis
 • bwnc, cwrs a chymwysterau y gallwch eu gwneud nesaf neu’n y brifysgol
 • brentisiaethau y gallwch wneud cais amdanynt
 • swydd y gallwch ei gwneud yn y dyfodol

Gadewch i ni weld beth yr ydych chi'n ei wybod yn barod...

Gwir neu anwir? Mae angen gwyddoniaeth er mwyn bod yn Athro Ysgol Cynradd?

GWIR. Bydd angen i chi gael gradd C TGAU neu cyfatebol mewn gwyddoniaeth i weithio fel Athro Ysgol Cynradd yng Nghymru.

Gwir neu anwir? Does dim angen Bioleg i fod yn Ffisiotherapydd?

ANWIR. Mae angen Bioleg i fod yn Ffisiotherapydd. Fel arfer mae bioleg neu fioleg dynol yn hanfodol ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau. Gall rhai cyrsiau dderbyn Addysg Gorfforol yn lle Bioleg.

Rhai cwestiynau cyffredin efallai i chi fod yn ei gofyn

Sut ydw i'n penderfynu ar ba bynciau i'w hastudio?

Y peth cyntaf i'w wneud yw cymryd eich amser. Rydych yn gwneud penderfyniad mawr felly peidiwch â bod yn fyrbwyll a dewis yn syth bin.

Cymerwch amser i:

 • Gael cymaint o wybodaeth ag y gallwch
 • Bwyso a mesur
 • Wrando ar gyngor gan athrawon, rhieni a chynghorwyr
 • Meddyliwch am y ffordd rydych chi'n dysgu orau - a ydych yn fwy ymarferol ble mae well gennych ddysgu trwy wneud neu oes well gennych wrando, siarad ac ysgrifennu?
 • Lunio rhestr fer
 • Feddwl am fanteision ac anfanteision pob pwnc
 • Wneud eich penderfyniad

Cofiwch! Dewiswch y pynciau oherwydd:

 • Eich bod yn dda ynddyn nhw
 • Eich bod yn eu mwynhau
 • Mae'n gweddu i'r ffordd rydych chi'n dysgu orau
 • Eich bod eu hangen neu eu bod yn ddefnyddiol ar gyfer eich syniad gyrfa
 • Byddent yn datblygu eich sgiliau megis llythrennedd, rhifedd, datrys problemau a mwy

Prif awgrymiadau:

 • Gofynnwch i athrawon pwnc a’ch tiwtor am fwy o wybodaeth, er enghraifft, beth fyddwch chi'n ei astudio a sut byddwch chi'n dysgu?
 • Chwiliwch am fwy o wybodaeth am bynciau y gallwch eu dewis ar wefan eich ysgol neu yn y llyfryn opsiynau
 • Os bydd eich ysgol yn cynnal noson opsiynau Blwyddyn 8 a 9, ewch yno i gael cymaint o wybodaeth â phosibl gan yr athrawon pwnc
 • Defnyddiwch ein Cwis Paru Swyddi i ymchwilio i’r gwahanol bynciau a’r swyddi y gallwch eu cael o'u astudio
 • Efallai bod disgyblion ym mlwyddyn 10 neu 11 eisoes yn astudio’r pynciau hyn – dylech eu holi am y pwnc
Pa bynciau sy'n orfodol?

Mae pynciau gorfodol yn golygu bod rhaid i chi eu hastudio am eu bod yn ychwanegu at y sgiliau y bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol, megis llythrennedd  a rhifedd.

Mae'n rhaid i chi astudio:

 • Saesneg
 • Mathemateg
 • Gwyddoniaeth
 • Cymraeg Iaith 1af (Ysgolion cyfrwng Cymraeg)
 • Cymraeg 2ail Iath  (Ysgolion cyfrwng Saesneg) 

Ceir pynciau gorfodol eraill mewn rhai ysgolion er enghraifft Addysg Grefyddol, Bagloriaeth Cymru a TGCh.

Caiff y pynciau hyn fel arfer eu hastudio fel cymhwyster TGAU ond gellir eu hastudio hefyd ar lefelau eraill megis Lefel Mynediad.

A wyddoch chi?

Saesneg a Mathemateg

Dyma'r pynciau sydd eu hangen fwyaf ar gyflogwyr ac er mwyn astudio. Gwnewch eich gorau mewn Saesneg a Mathemateg i wella eich siawns o gael swydd neu gael lle ar gwrs yn y dyfodol.

Gwyddoniaeth

Bydd Gwyddoniaeth yn eich helpu i ddeall y byd o’ch cwmpas, yn arbennig wrth i dechnoleg ddatblygu, a bydd yn rhoi’r sgiliau y byddwch eu hangen ym mha bynnag swydd a gewch, megis datrys problemau.

Mae angen gwyddoniaeth i wneud llawer o gyrsiau a swyddi. Gwiriwch pa bynciau y gallai fod eu hangen ar gyfer eich syniadau gyrfa yn Gwybodaeth am Swyddi.

Yr iaith Gymraeg

Gwiriwch pa ddiwydiannau a swyddi sydd angen sgiliau iaith Gymraeg yn Gwybodaeth am Swyddi. Darganfyddwch pam fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau Iaith Gymraeg yn y gweithle.

Beth yw pynciau dewisol?

Dyma bynciau yr ydych chi'n cael dewis eich hun. Bydd eich dewis llawn o bynciau yn dibynnu ar eich ysgol, ond mae’n rhaid i chi gael cynnig o leiaf un pwnc o bob un o’r grwpiau canlynol:

 • Celfyddydau a Chreadigol (megis Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, Dawns, Drama a Chelfyddydau’r Cyfryngau)
 • Dylunio a Thechnoleg (megis Dylunio a Thechnoleg, TGCh neu Electroneg)
 • Dyniaethau (pynciau megis Addysg Grefyddol, Hanes a Daearyddiaeth)
 • Ieithoedd Tramor Modern (megis Ffrangeg, Sbaeneg neu Almaeneg)

Ceisiwch gadw cydbwysedd; ceisiwch gadw pob drws ar agor. Nid yw’n hanfodol i chi ddewis pwnc o bob maes, ond byddai cael cydbwysedd da o bynciau yn cadw drysau ar agor i chi ar gyfer y dyfodol.

Bydd pob ysgol yn cynnig amrywiaeth o bynciau a chyrsiau sydd ychydig yn wahanol. Bydd eich ysgol yn rhoi rhestr o bynciau i chi ac yn rhoi gwybod beth y gallwch ei ddewis. Os nad ydych wedi cael y rhestr eto, gofynnwch i’ch tiwtor pryd y byddwch yn cael rhagor o wybodaeth.

Pan gewch wybodaeth am eich opsiynau, sicrhewch eich bod yn:

 • deall beth fydd angen i chi ei wneud
 • beth y gallwch ei ddewis
 • ymwybodol o pryd y bydd angen i chi benderfynu

Siaradwch â’ch tiwtor neu bennaeth blwyddyn os na fyddwch yn siŵr. Gallwch hefyd gysylltu gyda Gyrfa Cymru i siarad â chynghorydd gyrfa.


Gwyliwch y fideos

3:42
Fy opsiynau pwnc

Gwybod mwy am rai o'ch syniadau pwnc.

Gweld dogfen trawsgrifiad a chapsiynau (PDF 90KB, bydd y ffeil yn agor mewn ffenestr newydd)

 

2:08
Sut mae dewis fy mhynciau

Gwybod mwy am beth i'w ystyried wrth ddewis eich pynciau.

Gweld dogfen trawsgrifiad a chapsiynau (PDF 57KB, bydd y ffeil yn agor mewn ffenestr newydd)


Edrychwch ar yr opsiynau

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Posteri pwnc

Archwilio rhai o'r swyddi sy'n gysylltiedig â phynciau gwahanol


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Taflen Dewis Pynciau Blwyddyn 8 a 9 i ddisgyblion Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

 


Archwilio ymhellach