Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Swyddi tymhorol dros yr haf - Cymru a'r DU

Mae cyflogwyr fel arfer yn recriwtio ar gyfer swyddi tymhorol dros yr haf rhwng mis Mawrth a chanol yr haf.

 • Dylech barhau i edrych ar y gwefannau gan na wyddoch pryd y caiff swyddi gwag newydd eu hysbysebu
 • Caiff rhai swyddi tymhorol dros yr haf ond eu hysbysebu am gyfnod byr felly edrychwch ar y safleoedd yn rheolaidd

Isod mae rhestr o rai o’r gwefannau a all eich helpu i ddechrau dod o hyd i swyddi tymhorol

(Mae llawer o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig.)

Meysydd awyr

Meysydd awyr o fewn pellter cymudo i rai rhannau o Gymru: 


Swyddi arlwyo

Mae gwestai, bwytai, tafarndai, parciau a chaffis yn aml yn recriwtio staff ychwanegol yn ystod yr haf.

 • Mae’r cwmnïau mwy yn hysbysebu swyddi gwag ar eu gwefan, ac mae llawer o gyflogwyr yn defnyddio gwefannau arlwyo a gwefannau cyffredinol
 • Yn aml, gall cwmnïau roi hysbyseb yn y ffenestr, felly cofiwch edrych pan fyddwch yn mynd heibio
 • Mae mynd i fwytai a thafarndai lleol a rhoi eich CV hefyd yn ffordd dda o ddod o hyd i waith

Dyma rai o’r prif fwytai er mwyn eich helpu i ddechrau arni:

Mannau arlwyo eraill yn cynnwys:

Safleoedd swyddi arlwyo cyffredinol:


Swyddi gofal plant

 • Mae cynghorau lleol a sefydliadau eraill yn cynnal Cynlluniau Chwarae’r Haf yn aml. Ewch i wefan eich Cyngor i gael rhagor o wybodaeth am eich ardal
 • Weithiau bydd swyddi fel Nani neu Au Pair ar gael dros yr haf

Ambell i asiantaethau i’ch rhoi ar ben ffordd:


Sinemâu

Cymerwch olwg ar y sinemâu adnabyddus ond peidiwch ag anghofio bod yna sinemâu annibynnol bach allan yno hefyd:


Adeiladu, llafurio a thirlunio

Fel arfer, bydd angen i chi fod â Cherdyn Iechyd a Diogelwch CCS i weithio ar safleoedd adeiladu. I gael gwybod ble y gallwch gael cymorth gyda hyn cysylltwch â ni neu cysylltwch â’ch Canolfan Waith leol


Swyddi tymhorol y cyngor

Mae gan gynghorau amrywiaeth o swyddi tymhorol a allai gynnwys torri glaswellt, cynnal a chadw parciau a thir, cynlluniau chwarae, achubwr bywydau a mwy:


Gwyliau

Gwefannau swyddi i ddod o hyd i waith mewn gwyliau:


Sefydliadau celfyddydau a hanesyddol

Dchreuwch arni gyda’r gwefannau canlynol:


Parciau a chyrchfannau gwyliau

Isod mae rhestr o rai o’r parciau a’r cyrchfannau gwyliau sydd ar gael ledled y DU:

I gael rhagor o wybodaeth am barciau gwyliau ewch i Safle Swyddi Cymdeithas Parciau Gwyliau a Chartrefi Prydain


Gwestai

 • Mae gwestai yn recriwtio ar safleoedd swyddi cyffredinol megis Indeed, Reed and chwilio am swydd ar gov.uk
 • Mae mynd i westai a gofyn am swyddi gwag hefyd yn ffordd dda o ddod o hyd i waith
 • Mae rhai gwestai hefyd yn recriwtio ar eu gwefan eu hunain

Dyma restr o rai o’r gwestai yng Nghymru fel man cychwyn:

Safleoedd swyddi gwestai:

Gallwch ddod o hyd i westai cyfagos drwy chwilio am restr o westai. Yna gallwch gysylltu â’r gwestai neu ddod o hyd i swyddi gwag ar eu gwefannau. Dyma enghreifftiau o’r rhestrau:


Parciau a gerddi cenedlaethol

Os ydych yn hoffi swyddi awyr agored, edrychwch ar y rhain:


Manwerthu

 • Bydd rhai siopau yn prysuro yn ystod yr haf. Enghreifftiau o siopau a allai brysuro ac a fydd angen staff dros yr haf yw siopau DIY, canolfannau garddio, siopau twristiaeth a masnachwyr adeiladu
 • Chwiliwch am swyddi gwag ar safleoedd swyddi ar-lein, neu ewch i’ch siopau lleol i gael rhagor o wybodaeth

Dyma enghreifftiau o siopau:


Swyddi chwaraeon, gweithgareddau a gwersylloedd haf

Dyma ystod o wefannau i ddod o hyd i swyddi haf egnïol:

Safle Swyddi Hamdden Cyffredinol:


Dysgu Saesneg fel ail iaith

Meddyliwch am ddysgu Saesneg fel iaith dramor dros yr haf:


Parciau thema

Cymerwch olwg ar y swyddi mewn paricau thema:


Asiantaethau recriwtio

Mae asiantaethau recriwtio yn hysbysebu amrywiaeth eang o swyddi tymhorol gan gynnwys casglu ffrwythau, llafurio, staff bar a llawer mwy.

Cysylltwch ag asiantaethau recriwtio yn eich ardal neu defnyddiwch y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC) i ddod o hyd i asiantaeth recriwtio gyfagos.


Chwilio am swydd yn ddiogel

Cofiwch gadw golwg am sgamiau swyddi pan fyddwch yn chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i osgoi sgamiau swyddi ar y wefan Safer Jobs.


Efallai i chi hefyd hoffi