Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

7 ffordd i wneud y gorau o'r coleg a'r chweched dosbarth

Mae cychwyn coleg a chweched dosbarth yn bennod newydd a heriol yn eich bywyd. Gallwch chi wneud y mwyaf o'ch amser yno mewn gwahanol ffyrdd.

Mae cyrraedd dosbarthiadau'n brydlon, gwneud digonedd o adolygu a chwblhau gwaith cartref yn hanfodol er mwyn llwyddo.

Ond mae pethau pwysig eraill y gallech chi fod yn eu gwneud i wneud y gorau o'ch amser yn y coleg a'r chweched dosbarth.

Edrychwch ar y 7 prif awgrym


1. Gorau po fwyaf o brofiad gwaith y byddwch yn ei wneud.

Os nad ydych yn siwr i ba gyfeiriad rydych chi'n mynd a pha yrfa sy'n iawn i chi, yna mae profiad gwaith yn ffordd ddelfrydol o ymchwilio i wahanol opsiynau gyrfa. Mae defnyddio eich amser rhydd i weithio gyda sefydliad tra byddwch yn astudio nid yn unig yn edrych yn wych ar eich CV, ond hefyd yn dangos i ddarpar gyflogwyr eich parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd, eich angerdd tuag at y diwydiant a'ch brwdfrydedd i symud yn raddol i fyd gwaith.

Edrychwch ar sut i gael profiad.


2. Byddwch yn gynhyrchiol.

Peidiwch â dim ond gwneud y gwaith yn y dosbarth wrth sgwrsio gyda'ch ffrind a pheidio ag edrych arno eto. Ceisiwch edrych dros eich nodiadau a gwneud rhywfaint o waith darllen pellach y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Bydd bod gam ar y blaen yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r pwnc, a bydd yn eich dysgu sut i weithio'n annibynnol a sut i wneud y defnydd gorau o'ch amser.


3. Paratowch eich CV.

Ysgrifennwch neu diweddarwch eich CV i gynnwys y sgiliau, y profiad a'r cymwysterau newydd a gewch yn y coleg. Mae hyn yn cadw'ch CV yn gyfoes, a byddwch yn barod i wneud cais am swyddi neu brentisiaethau cyn diwedd eich cwrs. 

Gallwch hefyd ddefnyddio eich CV i wneud cais am waith rhan amser neu dymhorol i fagu eich profiad. Gofynnwch i'ch rhiant neu'ch Cynghorydd Gyrfa helpu. Efallai y bydd ail bâr o lygaid yn gweld y gwall teipio hwnnw nad ydych chi wedi sylwi arno!  

Edrychwch ar ein canllaw i greu CV.


4. Mae gwirfoddoli yn fwy gwerthfawr nag y credwch.

Mae'r hyn sy'n ymddangos fel gweithio am ddim yn un o'r pethau mwyaf buddiol y gallwch eu gwneud tra byddwch yn y coleg neu'r chweched dosbarth. Mae gwirfoddoli yn helpu i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu, cynyddu eich hyder, gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd a bod yn rhan o'ch cymuned leol. 

Mae hefyd yn eich herio, gan brofi eich gallu i weithio mewn gwahanol amgylcheddau gyda phobl nad ydych chi'n eu hadnabod. Ar ben hynny, mae'n edrych yn wych ar eich CV neu gais prifysgol.

Dewch i wybod mwy am fanteision gwirfoddoli.


5. Cael swydd ran-amser.

Bydd swydd ran-amser ochr yn ochr â'ch astudiaethau yn eich cyflwyno i fyd gwaith, a bydd hefyd yn eich dysgu am gael cyfrifoldebau a sicrhau cydbwysedd rhwng teulu, gwaith, ffrindiau ac astudiaethau. Felly, p'un a ydych yn gweithio mewn caffi ar fore Sadwrn, neu'n neilltuo ambell brynhawn yr wythnos i weithio yn siop y gornel, bydd yn eich gwneud yn fwy annibynnol, yn fwy aeddfed a bydd yn rhoi syniad i chi o ymrwymiadau eraill heblaw'r coleg a'r ysgol.

Dewch i wybod mwy am gael swydd.


6. Defnyddiwch y dechnoleg newydd sydd ar gael i chi.

Mewn byd lle mae'r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg yn rhan fawr o'n bywydau bob dydd, mae apiau addysgol yn hanfodol. Mae cymaint ohonynt ar gael i'ch helpu gyda'ch dysgu, boed yn greu rhestr tasgau neu gofnod astudio er mwyn eich helpu i reoli'ch amser, hysbysiadau i'ch atgoffa i adolygu, neu ymarfer cwestiynau arholiad. 

Mae rhaglenni fel Gojimo, BBC Bitesize, Microsoft One Note a Be Focused oll yn enghreifftiau gwych.


7. Cymerwch ran ym mywyd y coleg neu'r ysgol.

Mae ymuno â chlybiau neu wneud gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich ysgol neu goleg yn ffordd wych o gael profiad a dod i adnabod pobl. Gall cyfleoedd i ddod yn gadeirydd neu'n drysorydd neu i drefnu digwyddiadau ychwanegu at eich sgiliau. Mae ymrwymiad i glwb yn dangos i ddarpar gyflogwyr bod gennych ystod ehangach o brofiadau, ac mae'n beth gwych i'w gynnwys yn eich CV.


Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.