Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwasanaethau i bobl ifanc mewn addysg ôl-16

Rydym yn cynnig gwasanaethau cymorth i bobl ifanc mewn addysg ôl-16 gan gynnwys y 6ed dosbarth a'r coleg.

Gweler isod rhai o'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i gefnogi eich plentyn i wneud y penderfyniadau gyrfa cywir.

Cymorth cyffredinol i bobl ifanc mewn addysg ôl-16

Graffig o swigen lleferydd gyda marc cwestiwn a swigen lleferydd gyda dyfynodaU

Mynediad i ymgyrchoedd gwybodaeth

Graffeg o tic mewn bocs

Ffeiriau a digwyddiadau Gyrfaoedd a gefnogir gan ein partneriaid

Graffig o swigen lleferydd gyda marc cwestiwn a swigen lleferydd gyda dyfynodaU

Cymorth un i un i fyfyrwyr sydd mewn perygl o roi'r gorau iddi

Graffeg o dri saeth yn mynd i gyfeiriadau gwahanol

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI)

Eicon o ddau berson a saethau yn amgylchynu

Cymorth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Graffeg o dablet hefo llaw yn defnyddio'r sgrin

Cyfweliadau canllaw ar gais

Cymorth Digidol i bobl ifanc mewn addysg ôl-16

Offer a chwisiau

Cysylltu â ni

Gallwch chi a'ch plentyn gysylltu ar ni ar y ffôn ar 0800 028 4844 neu drwy sgwrs ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol:

Mae gennym ni sianel YouTube hefyd, sianel lle gallwch chi a'ch plentyn gael gafael ar fideos ar bynciau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd.

Ein gwefan

Mae’n gwefan yn cynnwys llawer o gyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr mewn addysg ôl-16 sy'n penderfynu ar eu hopsiynau.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 

Y camau cyntaf i hunangyflogaeth

Manteision ac anfanteision cyflogaeth a ble i gael cymorth pellach wrth sefydlu busnes.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.