Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Mae'n gyfnod heriol i chwilio am waith, ond mae llawer o gyflogwyr yn recriwtio yng Nghymru yr haf hwn. Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma!

Mae'r farchnad swyddi yng Nghymru wedi newid ers dechrau'r pandemig COVID-19. Ond mae llawer o swyddi yng Nghymru y gallwch ymgeisio amdanynt o hyd.

Sut mae'r farchnad swyddi wedi newid?

Gostyngodd nifer yr hysbysebion swyddi yn sydyn ar ddechrau'r pandemig ac maent wedi cynyddu a gostwng ers hynny yn unol â chyfyngiadau COVID. Ar ddechrau pandemig y coronafeirws, lleihaodd nifer y swyddi gwag mewn sectorau fel bwytai a thwristiaeth a symudodd y ffocws tuag at feysydd fel iechyd, gofal ac archfarchnadoedd. Ers hynny, mae cyfyngiadau COVID wedi effeithio ar y galw am weithwyr mewn sectorau fel lletygarwch, harddwch, tai ac adeiladu; ond mae pethau yn edrych ychydig yn fwy addawol erbyn hyn.

Rhai ffeithiau allweddol:

Gostyngodd nifer y swyddi gwag ar-lein i tua 46,000 o swyddi gwag ym mis Mai 2020. Ym mis Hydref roedd nifer y swyddi gwag wedi cynyddu eto i dros 70,000. Erbyn mis Chwefror 2021, roeddent wedi gostwng i ychydig dros 64,000.

Ym mis Mawrth 2021, fodd bynnag, neidiodd y swyddi ar-lein cyffredinol yng Nghymru bron i 30% i 83,000, y cynnydd misol uchaf ers cyn i'r pandemig daro ym mis Chwefror 2020. Ym mis Mehefin 2021, roedd mwy na 100,000 o swyddi.

Mae'r sectorau sy'n recriwtio niferoedd uchel yn cynnwys iechyd a gofal, trafnidiaeth a logisteg, lletygarwch, addysg, TG a manwerthu.

Dyma’r prif deitlau swyddi a hysbysebwyd yng Nghymru yn ystod mis Mehefin 2021:

Tabl yn dangos prif deitlau swyddi a hysbysebwyd yng Nghymru yn ystod mis Mehefin 2021:
Swydd Nifer y swyddi a bostiwyd
Nyrsys 6,930
Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref 5,683
Gyrwyr faniau 3,633
Swyddi gweinyddol 3,232
Rheolwyr cyfrifon gwerthu a rheolwyr datblygu busnes 3,083
Cynorthwywyr cegin ac arlwyo 2,979
Gweithwyr proffesiynol cynradd a meithrin 2,893
Swyddi’n ymwneud â storio 2,872
Cynorthwywyr Dysgu 2,514
Glanhawyr a Glanhawyr Domestig 2,513
Cogyddion 2,405
Cynorthwywyr gwerthu a manwerthu 2,395
Rhaglenwyr a gweithwyr proffesiynol datblygu meddalwedd 2,265

Ffynhonnell: EMSI, 2021

Pwy sy'n recriwtio yng Nghymru?

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefannau cyflogwyr sy'n recriwtio nawr.

Bydd swyddi gwag yn newid dros amser, felly gwiriwch y gwefannau’n rheolaidd.

Iechyd

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gofal

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Manwerthu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau swyddi manwerthu eraill

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Lletygarwch ac arlwyo

Wrth i gyfyngiadau COVID leddfu, mae mwy o swyddi'n cael eu hysbysebu gyda thafarndai, bwytai, caffis ac ati. Mae llawer o'r swyddi hyn gyda busnesau bach, lleol ond dyma rai o'r cwmnïau a gwefannau mwy: Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwestai

Mae gwestai'n recriwtio drwy safleoedd swyddi cyffredinol fel Indeed, Reed a Dod O Hyd I Swydd. Mae rhai yn recriwtio drwy eu gwefannau eu hunain.Gall eraill ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac ar lafar.

Dyma ychydig o westai Cymru fel man cychwyn: Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau eraill ar gyfer swyddi mewn gwestai

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dewch o hyd i westai sy’n lleol i chi drwy chwilio am restrau gwestai. Yna gallwch gysylltu â'r gwestai neu ddod o hyd i swyddi gwag ar eu gwefannau. Mae enghreifftiau o restrau yn cynnwys:
Britain's Finest
Hotels.com
Trip Advisor

Dosbarthu, logisteg a chyfleusterau

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Addysg

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwasanaethau cyhoeddus

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Diogelwch

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Cynhyrchu bwyd a gwasanaethau hanfodol eraill

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Bwriad ymgyrch recriwtio Feed the Nation yw dod o hyd i weithwyr dros dro mewn gwasanaethau cynhyrchu bwyd hanfodol yn ystod yr amseroedd anodd hyn, er enghraifft mewn archfarchnadoedd a gwasanaethau dosbarthu.
Mae OCS yn chwilio am weithwyr hanfodol mewn meysydd fel glanhau, arlwyo, gwasanaeth cwsmeriaid a diogelwch, i gefnogi'r GIG ac eraill.

Mae swyddi gwag tebyg ar gael drwy safleoedd Sodexo, Elior-UK a Compass.

Adeiladu, Labro a Thirweddu

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Hyd yn oed yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gall cyfleoedd gwaith fod ar gael ym maes adeiladu a thirweddu. Chwiliwch am swyddi gwag ar wefannau swyddi ar-lein fel the Construction Job, ConstructorTotaljobs, Indeed, ReedDod o hyd i swydd.

Mae cwmnïau adeiladu hefyd yn defnyddio Asiantaethau Recriwtio i hysbysebu gwaith tymhorol.

Fel arfer bydd angen i chi gael Cerdyn Iechyd a Diogelwch CSCS i weithio ar safleoedd adeiladu.

Noder bod canolfannau profi'r CSCS ar agor ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i sefyll prawf oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Mae'r cynllun CSCS wedi newid rhai o reolau'r cynllun dros dro er mwyn helpu deiliaid cardiau presennol:

  • Os daeth eich cerdyn i ben ym mis Mawrth 2020 neu'n hwyrach, efallai y byddwch yn dal i allu ei ddefnyddio i gael gwaith am y tro, yn ôl disgresiwn eich cyflogwr
  • Bellach mae gennych 12 mis yn lle 6 i adnewyddu cerdyn ar ôl iddo ddod i ben

Ewch i Wefan CSCS i gael gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf.

TGCH

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Peirianneg

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Hamdden a Thwristiaeth

Mae swyddi mewn parciau gwyliau a chyrchfannau yn dechrau cael eu hysbysebu eto wrth i'r cyfyngiadau leddfu hefyd. Dyma rai syniadau:

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Hwnt ac yma

Mae parciau a gerddi cenedlaethol a sefydliadau hanesyddol a chelfyddydol hefyd yn recriwtio. Dyma rai syniadau:

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Bod yn actif

Syniadau ar gyfer dod o hyd i swyddi actif yn yr haf:

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Parciau thema

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Swyddi tymhorol gyda chynghorau

Mae gan gynghorau amrywiaeth o swyddi tymhorol a allai gynnwys torri glaswellt, cynnal a chadw parciau a thiroedd, cynlluniau chwarae, achubwyr bywyd a mwy. I ddod o hyd i gyngor, ewch i CLlLC: Cysylltiadau Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Bancio a chyllid

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dechrau arni?

Yn poeni nad oes gennych lawer o brofiad gwaith ond yn dal i chwilio am waith cyflogedig? Mae cyfleoedd ar gael i chi gael eich troed ar ysgol y farchnad swyddi.

Os ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn byw yng Nghymru, gallech wneud cais Twf Swyddi Cymru. Mae Twf Swyddi Cymru yn cynnig 6 mis mewn swydd â thâl, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, gan roi profiad gwaith gwerthfawr i chi.

Darganfod rhagor am Twf Swyddi Cymru a Gwneud Cais am swyddi gwag.

Ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn hawlio Credyd Cynhwysol? O dan y Cynllun Kickstart, gallech wneud cais am leoliad swydd â thâl am 6 mis, a ariennir gan lywodraeth y DU.

Dysgwch ragor am Gynllun Kickstart (Saesneg yn unig). I wneud cais am gyfle Kickstart, siaradwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith neu gallwch weld swyddi gwag ar y wefan Dod o hyd i Swydd.

Ydych chi eisiau ennill wrth ddysgu? Beth am ystyried prentisiaeth?

Gweler ein Adran Prentisiaethau neu dewch o hyd i gyfleoedd prentisiaeth. Gallwch weld mwy o gwmnïau sy'n hysbysebu prentisiaethau ar ein tudalennau Cyflogwyr sy'n Cynnig Prentisiaethau.

Cymorth arall os ydych chi’n ddi-waith

Os ydych chi wedi colli eich swydd oherwydd y pandemig, gallech chi gael cymorth wedi'i dargedu i ddychwelyd i'r gwaith o dan y Cynllun Cymorth a Dargedir at Gael Swydd (JETS). I fod yn gymwys, mae angen i chi fod:

  • Yn 16 oed neu drosodd
  • Yn ddi-waith am o leiaf 13 wythnos
  • Yn hawlio rhai budd-daliadau

Mae'r cymorth yn cynnwys cyngor arbenigol i bobl gyrraedd y sectorau swyddi sy'n tyfu. Darganfyddwch ragor am JETS ar Safle Job Help (Saesneg yn unig) Llywodraeth y DU.

Mae’r cynllun cymorth wedi'i dargedu at gael swydd yn cael ei ddarparu gan Remploy yng Nghymru – ewch i'r dudalen JETS ar wefan Remploy (Saesneg yn unig).

Cofiwch y gall Gyrfa Cymru eich helpu gyda'ch camau nesaf, gyda chyngor am chwilio am swydd a mynediad at opsiynau ailhyfforddi. Mae hyn yn cynnwys cymorth yn dilyn colli swydd.

Dysgwch fwy am gyllid ailhyfforddi, gweler ein Adran Cael swydd am awgrymiadau chwilio am swydd, neu cysylltwch â ni am fwy o help.

Chwilio am swydd yn ddiogel

Cadwch eich llygaid ar agor am sgamiau wrth chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. I gael gwybod mwy am sut i osgoi sgamiau swyddi ewch i Safer Jobs (Saesneg yn unig).

Ymgeisiwch am swyddi nawr

I weld swyddi gwag ledled Cymru ewch i'n Tudalen Bwletin Swyddi Gwag. Hefyd, gweler mwy o ddolenni i swyddi ar Safle Job Help Llywodraeth y DU.

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn trydar swyddi gwag yn rheolaidd – dysgwch fwy ar ein tudalen ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd.


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mwy sy’n derbyn prentisiaid.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Gwaith asiantaeth recriwtio

Cewch wybod beth mae asiantaethau recriwtio yn ei wneud, ble mae dod o hyd iddynt, a pham mae'n werth cofrestru.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.