Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Mae'n amser heriol i chwilio am waith, ond mae yna lawer o gyflogwyr yn recriwtio yng Nghymru y gaeaf hwn. Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma!

Mae'r farchnad swyddi yng Nghymru wedi newid ers i'r pandemig COVID-19 ddechrau. Ond mae yna lawer o swyddi yng Nghymru i ymgeisio amdanynt o hyd.

Sut mae'r farchnad swyddi wedi newid?

Ar ddechrau pandemig y coronafeirws, lleihaodd swyddi gwag mewn meysydd fel bwytai a thwristiaeth a symudodd y ffocws tuag at feysydd fel iechyd, gofal ac archfarchnadoedd. Ers hynny, mae cyfyngiadau COVID wedi effeithio ar y galw am weithwyr mewn sectorau fel lletygarwch, harddwch, tai ac adeiladu, gyda'r sector adeiladu’n gwrsefyll yn dda.
Gostyngodd hysbysiadau swyddi'n sydyn wrth i'r argyfwng gydio ond fe wnaethant wella'n raddol hyd at ddiwedd mis Hydref 2020. Cafwyd gostyngiad bach eto ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020.
Rhai ffeithiau allweddol:
Gostyngodd swyddi gwag ar-lein i lai na 40,000 o swyddi gwag ym mis Mai 2020. Ym mis Hydref 2020 roedd nifer y swyddi gwag wedi cynyddu yn ôl i 70,000. Erbyn mis Rhagfyr, roeddent wedi gostwng i ychydig dros 66,000.
Roedd y cyflogwyr a oedd yn recriwtio fwyaf yn cynnwys asiantaethau recriwtio a'r GIG.
Dyma’r prif deitlau swyddi a hysbysebwyd yng Nghymru yn ystod mis Rhagfyr 2020:

 • Nyrsys 4,997
 • Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref 3,104
 • Rheolwyr cyfrifon gwerthu a rheolwyr datblygu busnes 1,618
 • Gyrwyr faniau 1,553
 • Swyddi gweinyddol 1,497
 • Ymarferwyr meddygol 1,346
 • Cynorthwywyr dysgu 1,262
 • Swyddi’n ymwneud â storio 1,211
 • Gweithwyr proffesiynol cynradd a meithrin 1,123
 • Glanhawyr a glanhawyr domestig 1,120
 • Cyhyrchu gweithio metel a ffitwyr cynnal a chadw 1,077
 • Rhaglenwyr a gweithwyr proffesiynol datblygu meddalwedd 1,062
 • Clercod cyfrifon, rheolwyr cyflogres, a chlercod cyflog 1,025

Ffynhonnell: EMSI, 2021

Pwy sy'n Recriwtio yng Nghymru?

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefannau cyflogwyr sy'n recriwtio nawr.

Bydd swyddi gwag yn newid dros amser, felly gwiriwch y gwefannau’n rheolaidd.

Iechyd

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gofal

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Manwerthu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau swyddi manwerthu eraill

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dosbarthu, Logisteg a Chyfleusterau

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Mae recriwtio ar y gweill i weithio ar Gyfrifiad 2021. Mae rolau'n cynnwys swyddogion sy'n casglu'r data gan bobl, goruchwylwyr a rheolwyr.
Mae llawer o rolau ar gael ym mhob rhan o Gymru. Dysgwch ragor am swyddi’r Cyfrifiad.

Diogelwch

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Adeiladu a labro

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Hyd yn oed yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gall cyfleoedd gwaith fod ar gael ym maes adeiladu, labro a thirlunio. Edrychwch am swyddi gwag ar wefannau swyddi ar-lein fel the Construction Job, Constructor, Totaljobs a Dod o hyd i swydd.

Mae cwmnïau adeiladu hefyd yn defnyddio Asiantaethau Recriwtio i hysbysebu gwaith tymhorol

Fel arfer bydd angen i chi gael Cerdyn Iechyd a Diogelwch CSCS i weithio ar safleoedd adeiladu.

Noder bod canolfannau profi'r CSCS ar agor ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i sefyll prawf oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Mae'r cynllun CSCS wedi newid rhai o reolau'r cynllun dros dro er mwyn helpu deiliaid cardiau presennol:

 • Os daeth eich cerdyn i ben ym mis Mawrth 2020 neu'n hwyrach, efallai y byddwch yn dal i allu ei ddefnyddio i gael gwaith am y tro, yn ôl disgresiwn eich cyflogwr
 • Bellach mae gennych 12 mis yn lle 6 i adnewyddu cerdyn ar ôl iddo ddod i ben

Ewch i Wefan CSCS i gael gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf.

Safleoedd Eraill

Bwriad ymgyrch recriwtio Feed the Nation (Saesneg yn unig) yw dod o hyd i weithwyr dros dro mewn gwasanaethau cynhyrchu bwyd hanfodol yn ystod yr amseroedd anodd hyn, er enghraifft mewn archfarchnadoedd a gwasanaethau dosbarthu.
Mae OCS (Saesneg yn unig) yn chwilio am weithwyr hanfodol mewn meysydd fel glanhau, arlwyo, gwasanaeth cwsmeriaid a diogelwch, i gefnogi'r GIG ac eraill.

Dechrau arni?

Yn poeni nad oes gennych lawer o brofiad gwaith ond yn dal i chwilio am waith cyflogedig? Mae cyfleoedd ar gael i chi gael eich troed ar ysgol y farchnad swyddi.

Os ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn byw yng Nghymru, gallech wneud cais Twf Swyddi Cymru. Mae Twf Swyddi Cymru yn cynnig 6 mis mewn swydd â thâl, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, gan roi profiad gwaith gwerthfawr i chi.

Darganfod rhagor am Twf Swyddi Cymru a Gwneud Cais am swyddi gwag.

Ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn hawlio Credyd Cynhwysol? O dan y Cynllun Kickstart, gallech wneud cais am leoliad swydd â thâl am 6 mis, a ariennir gan lywodraeth y DU.

Dysgwch ragor am Gynllun Kickstart (Saesneg yn unig). I wneud cais am gyfle Kickstart, siaradwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith neu gallwch weld swyddi gwag ar y wefan Dod o hyd i Swydd.

Ydych chi eisiau ennill wrth ddysgu? Beth am ystyried prentisiaeth?

Gweler ein Adran Prentisiaethau neu dewch o hyd i gyfleoedd prentisiaeth. Gallwch weld mwy o gwmnïau sy'n hysbysebu prentisiaethau ar ein tudalennau Cyflogwyr sy'n Cynnig Prentisiaethau.

Cymorth arall os ydych chi’n ddi-waith

Os ydych chi wedi colli eich swydd oherwydd y pandemig, gallech chi gael cymorth wedi'i dargedu i ddychwelyd i'r gwaith o dan y Cynllun Cymorth a Dargedir at Gael Swydd (JETS). I fod yn gymwys, mae angen i chi fod:

 • Yn 16 oed neu drosodd
 • Yn ddi-waith am o leiaf 13 wythnos
 • Yn hawlio rhai budd-daliadau

Mae'r cymorth yn cynnwys cyngor arbenigol i bobl gyrraedd y sectorau swyddi sy'n tyfu. I gael rhagor o wybodaeth am JETS, gweler yr erthygl yma yn y wasg am JETS ar gov.uk (Saesneg yn unig).

Mae’r cynllun cymorth wedi'i dargedu at gael swydd yn cael ei ddarparu gan Remploy yng Nghymru – ewch i'r dudalen JETS ar wefan Remploy (Saesneg yn unig).

Cofiwch y gall Gyrfa Cymru eich helpu gyda'ch camau nesaf, gyda chyngor am chwilio am swydd a mynediad at opsiynau ailhyfforddi. Mae hyn yn cynnwys cymorth yn dilyn colli swydd.

Dysgwch fwy am gyllid ailhyfforddi, gweler ein Adran Cael swydd am awgrymiadau chwilio am swydd, neu cysylltwch â ni am fwy o help.

Chwilio am swydd yn ddiogel

Cadwch eich llygaid ar agor am sgamiau wrth chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. I gael gwybod mwy am sut i osgoi sgamiau swyddi ewch i Safer Jobs (Saesneg yn unig).

Ymgeisiwch am swyddi nawr

I weld swyddi gwag ledled Cymru ewch i'n Tudalen Bwletin Swyddi Gwag. Hefyd, gweler mwy o ddolenni i swyddi ar Safle Job Help (Saesneg yn unig) Llywodraeth y DU.


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mwy sy’n derbyn prentisiaid.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Gwaith asiantaeth recriwtio

Cewch wybod beth mae asiantaethau recriwtio yn ei wneud, ble mae dod o hyd iddynt, a pham mae'n werth cofrestru.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.