Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, mae yna lawer o gyflogwyr yn recriwtio yng Nghymru. Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma!

Effeithiodd pandemig COVID-19 ar y farchnad swyddi yng Nghymru, ond mae llawer o swyddi yng Nghymru y gallwch ymgeisio amdanynt o hyd.

Mae rhai cyflogwyr yn hysbysebu swyddi Nadolig dros dro. Mae swydd Nadolig yn ffordd ddelfrydol o gael y profiad gwaith hollbwysig hwnnw a gall arwain at rywbeth gwell.

P'un a ydych yn chwilio am swydd dros dro dros gyfnod yr ŵyl, neu rywbeth mwy hirdymor, mae gan y dudalen hon gysylltiadau â chyflogwyr mawr sy'n cyflogi yn eich ardal chi.

Pwy sy'n recriwtio yng Nghymru?

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefannau cyflogwyr ac asiantaethau sy'n recriwtio nawr.

Bydd swyddi gwag yn newid dros amser, felly gwiriwch y gwefannau’n rheolaidd.

manwerthu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau swyddi manwerthu eraill

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Lletygarwch ac arlwyo

Wrth i gyfyngiadau COVID leddfu, mae mwy o swyddi'n cael eu hysbysebu gyda thafarndai, bwytai, caffis ac ati. Mae llawer o'r swyddi hyn gyda busnesau bach, lleol ond dyma rai o'r cwmnïau a gwefannau mwy: Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwestai

Mae gwestai'n recriwtio drwy safleoedd swyddi cyffredinol fel Indeed, Reed a Dod O Hyd I Swydd. Mae rhai yn recriwtio drwy eu gwefannau eu hunain.Gall eraill ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac ar lafar.

Dyma ychydig o westai Cymru fel man cychwyn: Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau eraill ar gyfer swyddi mewn gwestai

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dewch o hyd i westai sy’n lleol i chi drwy chwilio am restrau gwestai. Yna gallwch gysylltu â'r gwestai neu ddod o hyd i swyddi gwag ar eu gwefannau. Mae enghreifftiau o restrau yn cynnwys:
Britain's Finest
Hotels.com
Trip Advisor

Dysgwch fwy am swyddi lletygarwch a thwristiaeth ar wefan Cymru'n Gweithio.

Asiantaethau Recriwtio

Gallai cofrestru gydag asiantaeth recriwtio eich helpu i ddod o hyd i swydd Nadolig. Mae asiantaethau recriwtio yn aml yn hysbysebu swyddi manwerthu, gweini a bar a llawer mwy.

Gallwch weld rhagor ar waith asiantaethau recriwtio.

Dosbarthu, logisteg a chyfleusterau

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Iechyd

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gofal

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Addysg

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwasanaethau cyhoeddus

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Diogelwch

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Cynhyrchu bwyd a gwasanaethau hanfodol eraill

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Bwriad ymgyrch recriwtio Feed the Nation yw dod o hyd i weithwyr dros dro mewn gwasanaethau cynhyrchu bwyd hanfodol, er enghraifft mewn archfarchnadoedd a gwasanaethau dosbarthu.
Mae OCS yn chwilio am weithwyr hanfodol mewn meysydd fel glanhau, arlwyo, gwasanaeth cwsmeriaid a diogelwch, i gefnogi'r GIG ac eraill.

Mae swyddi gwag tebyg ar gael drwy safleoedd Sodexo, Elior-UK a Compass.

Adeiladu a labro

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Gall cyfleoedd gwaith fod ar gael ym maes adeiladu. Chwiliwch am swyddi gwag ar wefannau swyddi ar-lein fel the Construction Job, ConstructorTotaljobs, Indeed, ReedDod o hyd i swydd.

Mae cwmnïau adeiladu hefyd yn defnyddio Asiantaethau Recriwtio i hysbysebu gwaith tymhorol.

Fel arfer bydd angen i chi gael Cerdyn Iechyd a Diogelwch CSCS i weithio ar safleoedd adeiladu.

Noder bod canolfannau profi'r CSCS ar agor ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i sefyll prawf oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Mae'r cynllun CSCS wedi newid rhai o reolau'r cynllun dros dro er mwyn helpu deiliaid cardiau presennol:

  • Os daeth eich cerdyn i ben ym mis Mawrth 2020 neu'n hwyrach, efallai y byddwch yn dal i allu ei ddefnyddio i gael gwaith am y tro, yn ôl disgresiwn eich cyflogwr
  • Bellach mae gennych 12 mis yn lle 6 i adnewyddu cerdyn ar ôl iddo ddod i ben

Ewch i Wefan CSCS i gael gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf.

TGCH

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Peirianneg

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Bancio a chyllid

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dechrau arni?

Yn poeni nad oes gennych lawer o brofiad gwaith ond yn dal i chwilio am waith cyflogedig? Mae cyfleoedd ar gael i chi gael eich troed ar ysgol y farchnad swyddi.

Ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn hawlio Credyd Cynhwysol? O dan y Cynllun Kickstart, gallech wneud cais am leoliad swydd â thâl am 6 mis, a ariennir gan lywodraeth y DU.

Dysgwch ragor am Gynllun Kickstart (Saesneg yn unig). I wneud cais am gyfle Kickstart, siaradwch â'ch Hyfforddwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith neu gallwch weld swyddi gwag ar y wefan Dod o hyd i Swydd.

Ydych chi eisiau ennill wrth ddysgu? Beth am ystyried prentisiaeth?

Gweler ein Adran Prentisiaethau neu dewch o hyd i gyfleoedd prentisiaeth. Gallwch weld mwy o gwmnïau sy'n hysbysebu prentisiaethau ar ein tudalennau Cyflogwyr sy'n Cynnig Prentisiaethau.

Cymorth arall os ydych chi’n ddi-waith

Os ydych chi wedi colli eich swydd oherwydd y pandemig, gallech chi gael cymorth wedi'i dargedu i ddychwelyd i'r gwaith o dan y Cynllun Cymorth a Dargedir at Gael Swydd (JETS). I fod yn gymwys, mae angen i chi fod:

  • Yn 16 oed neu drosodd
  • Yn ddi-waith am o leiaf 13 wythnos
  • Yn hawlio rhai budd-daliadau

Mae'r cymorth yn cynnwys cyngor arbenigol i bobl gyrraedd y sectorau swyddi sy'n tyfu. Darganfyddwch ragor am JETS ar Safle Job Help Llywodraeth y DU.

Mae’r cynllun cymorth wedi'i dargedu at gael swydd yn cael ei ddarparu gan Remploy yng Nghymru – ewch i'r dudalen JETS ar wefan Remploy (Saesneg yn unig).

Cofiwch y gall Gyrfa Cymru eich helpu gyda'ch camau nesaf, gyda chyngor am chwilio am swydd a mynediad at opsiynau ailhyfforddi. Mae hyn yn cynnwys cymorth yn dilyn colli swydd.

Dysgwch fwy am gyllid ailhyfforddi, gweler ein Adran Cael swydd am awgrymiadau chwilio am swydd, neu cysylltwch â ni am fwy o help.

Chwilio am swydd yn ddiogel

Cadwch eich llygaid ar agor am sgamiau wrth chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. I gael gwybod mwy am sut i osgoi sgamiau swyddi ewch i Jobs Aware (Saesneg yn unig).

Ymgeisiwch am swyddi nawr

I weld swyddi gwag ledled Cymru ewch i'n Tudalen Bwletin Swyddi Gwag

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn trydar swyddi gwag yn rheolaidd – dysgwch fwy ar ein tudalen ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd.


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mwy sy’n derbyn prentisiaid.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Gwaith asiantaeth recriwtio

Cewch wybod beth mae asiantaethau recriwtio yn ei wneud, ble mae dod o hyd iddynt, a pham mae'n werth cofrestru.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.