Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Mae'n amser heriol i chwilio am waith, ond mae yna lawer o gyflogwyr yn recriwtio yng Nghymru yr hydref hwn. Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma!

Mae'r farchnad swyddi yng Nghymru wedi newid ers i'r pandemig COVID-19 ddechrau. Ond mae yna lawer o swyddi yng Nghymru i ymgeisio amdanynt o hyd.

Sut mae'r farchnad swyddi wedi newid?

Ar ddechrau pandemig y coronafeirws, gwelwyd gostyniad yn y swyddi gwag mewn meysydd fel bwytai a thwristiaeth a symudodd y ffocws tuag at feysydd fel iechyd, gofal ac archfarchnadoedd. Ers llacio rhai cyfyngiadau, mae'r galw am weithwyr mewn sectorau fel lletygarwch, harddwch, tai ac adeiladu wedi gweld twf. Gostyngodd hysbysebion swyddi yn sydyn wrth i'r argyfwng gydio, ond roedd yn ymddangos ei fod wedi gwella erbyn diwedd Awst 2020.

Dyma rai ffeithiau allweddol:
Cafodd mwy na 55,700 o swyddi eu hysbysebu ledled Cymru ym mis Chwefror 2020. Gostyngodd hyn i lai na 40,000 o swyddi gwag ym mis Mai. Roedd 57,000 o swyddi gwag ym mis Awst 2020, sy’n awgrymu adferiad.
Ymhlith y prif gyflogwyr a oedd yn recriwtio roedd asiantaethau recriwtio a'r GIG

Y prif deitlau swydd a hysbysebwyd yng Nghymru yn ystod mis Awst oedd: 

 • Nyrsys 4,711 
 • Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref 2,608 
 • Gyrrwyr fan 1,675
 • Galwedigaethau Storio Elfenol (gweithwyr warws ac ati) 1,453
 • Cyfrifon gwerthu a Rheolwyr datblygu busnes 1,342
 • Glanhawyr a domestig 1,304
 • Ymarferwyr Meddygol 1,202
 • Galwedigaethau gweinyddol eraill 1,163
 • Rhaglenwyr a gweithwyr proffesiynol datblygu meddalwedd 1,079
 • Cynorthwywyr gwerthu a manwerthu 986
 • Cynorthwywyr addysgu 944
 • Gweithwyr proffesiynol addysg gynradd a meithrin 939

Ffynhonnell: EMSI, 2020

Pwy sy'n recriwtio yng Nghymru?

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefannau cyflogwyr sy'n recriwtio nawr.

Bydd swyddi gwag yn newid dros amser, felly gwiriwch y gwefannau’n rheolaidd.

Iechyd

Gofal

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Manwerthu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau swyddi manwerthu eraill

(Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Gwasanaethau Cyhoeddus

Adeiladu a labro

Hyd yn oed yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gall cyfleoedd gwaith fod ar gael ym maes adeiladu, labro a thirlunio. Edrychwch am swyddi gwag ar wefannau swyddi ar-lein fel Indeed, Reed a Dod o hyd i swydd.

Mae cwmnïau adeiladu hefyd yn defnyddio Asiantaethau Recriwtio i hysbysebu gwaith tymhorol

Fel arfer bydd angen i chi gael Cerdyn Iechyd a Diogelwch CSCS i weithio ar safleoedd adeiladu.

Noder bod canolfannau profi'r CSCS ar agor ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i sefyll prawf oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Mae'r cynllun CSCS wedi newid rhai o reolau'r cynllun dros dro er mwyn helpu deiliaid cardiau presennol:

 • Os daeth eich cerdyn i ben ym mis Mawrth 2020 neu'n hwyrach, efallai y byddwch yn dal i allu ei ddefnyddio i gael gwaith am y tro, yn ôl disgresiwn eich cyflogwr
 • Bellach mae gennych 12 mis yn lle 6 i adnewyddu cerdyn ar ôl iddo ddod i ben

Ewch i Wefan CSCS i gael gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf.

Swyddi dros dymor y Nadolig

Mae rhai cyflogwyr yn hysbysebu swyddi Nadolig dros dro. Mae swydd Nadolig yn ffordd ddelfrydol o gael y profiad gwaith holl bwysig hwnnw a gallai arwain at rywbeth gwell.

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Chwilio am swydd yn ddiogel

Cadwch eich llygaid ar agor am sgamiau wrth chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. I gael gwybod mwy am sut i osgoi sgamiau swyddi ewch i Safer Jobs (Saesneg yn unig).

Ymgeisiwch am swyddi nawr

I weld swyddi gwag ledled Cymru ewch i'n Tudalen Bwletin Swyddi Gwag.


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Gwaith asiantaeth recriwtio

Cewch wybod beth mae asiantaethau recriwtio yn ei wneud, ble mae dod o hyd iddynt, a pham mae'n werth cofrestru.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.