Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Symud Ymlaen, Symud i Fyny o'r coleg a'r chweched dosbarth

Person gwenog yn dal gliniadur, gyda'r geiriau Symud Ymlaen, Symud i Fyny, Gadewch i ni edrych ar eich opsiynau

Yn yr ysgol neu’r coleg ac yn ystyried eich camau nesaf? Gadewch i ni archwilio'ch opsiynau.

Mae gennym gynghorwyr arbenigol a all eich helpu gyda'ch camau nesaf yn eich taith gyrfa.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.

Rhieni

Sicrhewch fod gwybodaeth, adnoddau ac awgrymiadau gyda chi i helpu'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa a dysgu mwy am y gefnogaeth a gynigir gennym wrth i'ch plentyn fynd o addysg i gyflogaeth.

Edrychwch ar Gwybod beth yw eich opsiynau ar wefan Fy Nyfodol am wybodaeth sy'n hawdd i'w ddarllen.


Gwneud y penderfyniad cywir

Mae'n bwysig cael yr holl wybodaeth a chymorth sydd ar gael i wneud penderfyniad sy'n iawn i chi. Edrychwch ar:

Sgiliau a Chryfderau

Dod o hyd i'ch sgiliau a'ch cryfderau a'u paru â'r sgiliau a'r cryfderau y mae cyflogwyr eisiau. Dod o hyd i ffyrdd o wella'ch sgiliau a mwy.


Straeon go iawn

Stori Alex

Fe wnaeth Alex, sy’n 17 oed, oresgyn gorbryder i barhau â’i gynlluniau gyrfa.

Stori Tobi

Roedd cael cyngor yn help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa.

Stori Will

Mae Will o Gaerdydd, sy’n 19 oed, yn rhannu ei stori i ddangos nad yw ei fyddardod wedi’i atal rhag mynd ar drywydd ei uchelgias i ddilyn gyrfa ym maes meddygaeth.

Stori Josh

Helpodd cynghorydd gyrfaoedd Josh ef i wneud cais am brentisiaeth a dechrau ei yrfa mewn peirianneg.

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.

Archwilio eich syniadau gyrfa


Dolenni defnyddiol

University Ready - Casgliad o adnoddau gan holl brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau addysg uwch. (Dolen Saesneg yn unig)

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru - Gweld rhestr o ysgolion, colegau, a darparwyr hyfforddiant ar draws Cymru.

Academi Sgiliau i Lwyddo - Hyfforddiant rhyngweithiol ar-lein i helpu i feithrin sgiliau a hyder wrth ddewis y llwybr gyrfa cywir, dod o hyd i swydd a bod yn llwyddiannus yn y gweithle. Dysgwch fwy ar dudalen Academi Sgiliau i Lwyddo