Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Person gwenog yn dal gliniadur, gyda'r geiriau Symud Ymlaen, Symud i Fyny, Gadewch i ni edrych ar eich opsiynau

Yn yr ysgol neu’r coleg ac yn ystyried eich camau nesaf? Gadewch i ni archwilio'ch opsiynau.

Mae gennym gynghorwyr arbenigol a all eich helpu gyda'ch camau nesaf yn eich taith gyrfa.

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.

Rhieni

Sicrhewch fod gwybodaeth, adnoddau ac awgrymiadau gyda chi i helpu'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa a dysgu mwy am y gefnogaeth a gynigir gennym wrth i'ch plentyn fynd o addysg i gyflogaeth.

Edrychwch ar Gwybod beth yw eich opsiynau ar wefan Fy Nyfodol am wybodaeth sy'n hawdd i'w ddarllen.


Gwneud y penderfyniad cywir

Mae'n bwysig cael yr holl wybodaeth a chymorth sydd ar gael i wneud penderfyniad sy'n iawn i chi. Edrychwch ar:

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Sut i wneud penderfyniadau gyrfa da

Gall y penderfyniad y byddwch yn ei wneud nawr effeithio ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Sgiliau a Chryfderau

Dod o hyd i'ch sgiliau a'ch cryfderau a'u paru â'r sgiliau a'r cryfderau y mae cyflogwyr eisiau. Dod o hyd i ffyrdd o wella'ch sgiliau a mwy.


Straeon go iawn

Stori Alex

Fe wnaeth Alex, sy’n 17 oed, oresgyn gorbryder i barhau â’i gynlluniau gyrfa.

Stori Samiha

Roedd cael cyngor yn help i Samiha gyda’i gyrfa.

Stori Tobi

Roedd cael cyngor yn help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa.

Stori Will

Mae Will o Gaerdydd, sy’n 19 oed, yn rhannu ei stori i ddangos nad yw ei fyddardod wedi’i atal rhag mynd ar drywydd ei uchelgias i ddilyn gyrfa ym maes meddygaeth.

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.

Archwilio eich syniadau gyrfa


Dolenni defnyddiol

University Ready - Casgliad o adnoddau gan holl brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau addysg uwch. (Dolen Saesneg yn unig)

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru - Gweld rhestr o ysgolion, colegau, a darparwyr hyfforddiant ar draws Cymru.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Academi Sgiliau i Lwyddo

Bydd yr hyfforddiant rhyngweithiol, ar-lein hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn eich helpu i feithrin y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddewis yr yrfa gywir, dod o hyd i swydd a llwyddo yn y gweithle.

 

Rhoi cynnig ar Sgiliau i Lwyddo

Defnyddiwch y cod gan Gyrfa Cymru i ddechrau arni.