Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori RWE

Aelod o staff RWE mewn storm eira gyda thyrbin gwynt yn y cefndir

RWE Renewables yn dod yn bartner gwerthfawr ysgol drwy gefnogi gweithgareddau addysg busnes ym Mhort Talbot, gan dynnu sylw at gyfleoedd yn y sector ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.

Gweithio gydag ysgolion

Dyma Eleri Davies, Pennaeth Cydsyniadau y DU o RWE Renewables i ddweud mwy wrthym:

“Mae'r sector ynni adnewyddadwy yn tyfu, ac mae RWE Renewables wedi ymrwymo i annog pobl ifanc i ystyried cyfleoedd gyrfa yn y sector.

“Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â busnesau mewn ysgolion a chreu adnoddau addysg gyrfaoedd, ein nod yw denu talent newydd ac amrywiol i'n busnes, er mwyn cyflwyno syniadau ffres.

“Rydyn ni'n gweithio'n agos iawn gydag ysgolion a chymunedau er mwyn cyflwyno'r cyfleoedd gorau i'r rhai sy'n byw yn agos at yr ardaloedd ble mae ein prosiectau.

“Bydd RWE yn gweithio’n agos gyda Gyrfa Cymru ar y fenter newydd drwy ddod yn Bartner Gwerthfawr Ysgol ar gyfer ysgol ym Mhort Talbot o fis Medi ymlaen.

“Byddwn yn cefnogi'r ysgol gyda’i rhaglen gweithgareddau addysg busnes yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf a all gynnwys ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai, cyflwyniadau digidol, digwyddiadau neu ymweliadau â safleoedd.”

Partner Gwerthfawr Ysgol

Mae Liz Langdon, Cynghorydd Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru, yn dod ag ysgolion a busnesau ynghyd gyda'r nod o hysbysu, ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc am eu cyfleoedd gyrfa.

Mae Liz yn dweud mwy wrthym am y fenter Partner Gwerthfawr Ysgol newydd:

“Mae ein Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr blynyddol yn ffordd o gydnabod a diolch i'r busnesau sydd wedi bod yn allweddol wrth gefnogi ysgolion a phobl ifanc i ymgysylltu â byd gwaith.

“Er mwyn adeiladu ar ein gwobrau, mae gennym fenter newydd yn dechrau ym mis Medi o’r enw Partner Gwerthfawr Ysgolion sy’n ein galluogi i ddatblygu partneriaeth gref rhwng cyflogwr ac ysgol.

“Bydd partner gwerthfawr ysgol yn gyflogwr sy’n cefnogi rhaglen gweithgareddau addysg busnes ysgol yn barhaus, gan ddod â manteision i bawb sy’n cymryd rhan.

Byddwn yn annog cyflogwyr sy’n dymuno cefnogi eu cymunedau, i ysbrydoli gweithlu’r dyfodol ac ymuno â rhwydwaith o gyflogwyr sydd â gwerthoedd tebyg, i gymryd rhan.”

Os hoffech wybod mwy am y fenter Partner Gwerthfawr Ysgol, cysylltwch â'ch Cynghorydd Cyswllt Busnes rhanbarthol ar cyswlltcyflogwr@gyrfacymru.llyw.cymru neu 0800 028 4844.


Archwilio

Cynllun Partner Gwerthfawr Ysgol

Mae’r cynllun Partner Gwerthfawr Ysgol yn rhoi cydnabyddiaeth i gyflogwyr sy'n mynd ati i gefnogi ysgolion unigol drwy weithgareddau cysylltu â chyflogwyr Gyrfa Cymru.

Gweithio gydag ysgolion

Gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru fe allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc, a chael budd i'ch busnes.

Stori DTCC

Drwy ddatblygu partneriaeth werthfawr gydag ysgolion yn Wrecsam, gall DTCC ddiogelu eu busnes ar gyfer y dyfodol, cefnogi economi Cymru a chodi proffil ei fusnes.